Chi tiết

Mời chào tổ chức hội nghị
THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Dịch vụ - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) (Theo Ủy quyền số 159/UQ-PL ngày 17/11/2016 của Tổng giám đốc Vietsovpetro). Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 84.64 - 3839871 / 3838662. Fax: 84-64 – 3839857 / 3838655 / 3838656 Mã số thuế: 3500102414 Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau: 1. Tên gói thầu: Tổ chức hội nghị tổng kết, dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung/ nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ đảm bảo tiếp nhận và vận chuyển khí từ mỏ Thiên Ưng, Đại Hùng. - Loại gói thầu: Xây lắp Mua sắm hàng hóa Phi tư vấn Hỗn hợp - Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức hội nghị tổng kết. - Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 16/12/2016 – 18/12/2016 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đầu tư xây dựng công trình bổ sung/ nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ đảm bảo tiếp nhận và vận chuyển khí từ mỏ Thiên Ưng, Đại Hùng. 3. Nguồn vốn: Chi phí điều hành dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung/ nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ đảm bảo tiếp nhận và vận chuyển khí từ mỏ Thiên Ưng, Đại Hùng. 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – một túi hồ sơ. 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 00, ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 08 tháng 12 năm 2016 (HSYC được bán trong giờ hành chính (từ 7h00 đến 11h30 và từ 13h00 đến 16h30)). 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Quản lý Dự án Dịch vụ, tầng 14 – Tòa nhà Bộ máy điều hành Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu. 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn). 9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) thông qua Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 08 tháng 12 năm 2016. 11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 08 tháng 12 năm 2016
Ngày cập nhật:28 Tháng Mười Một 2016 7:44 SA
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857