Sign In

Thông báo đấu thầu


1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn nâng cấp, chuyển đổi các PTN VILAS từ ISO/IEC 17025:2005 lên 17025:2017 (CD-095/19) 

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn nâng cấp, chuyển đổi các PTN VILAS từ ISO/IEC 17025:2005 lên 17025:2017 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp dồng.

2. Tên dự án: Mua sắm vật tư hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh

3. Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ, một giai đoạn

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00,  ngày 14 tháng  8 năm 2019  đến trước 14 giờ 00, ngày 26 tháng  08   năm 2019

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Thương mại vật tư  -  XNCĐ (Tầng 7 - Tòa nhà làm việc XNCĐ, Số 15 Đường Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu; ĐT: 0254 3839871 - máy lẻ: 5949, Email: khanhnt.me@vietsov.com.vn) trong giờ hành chính hoặc được tải HSMT theo hướng dẫn trên trang Web: http://tender.vietsov.com.vn ​​​.​ 

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 3.200.000 VNĐ.Hình thức bảo đảm : qua ngân hàng

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 26 tháng  08   năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 15giờ 00, ngày 26 tháng  08   năm 2019


Thời gian bán HSMT từ : 14/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Cơ điện

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN