Sign In

Thông báo đấu thầu


1.     Tên gói thầu: “Sửa chữa nhà xưởng số 21 thuộc Xí nghiệp Xây lắp – Vietsovpetro" – DV-257/19-PXD-NTK.

 • Loại gói thầu: Xây lắp        
 • Nội dung chính của gói thầu: “Sửa chữa nhà xưởng số 21 thuộc Xí nghiệp Xây lắp – Vietsovpetro".
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến trong vòng 3,0 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

2.     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): không.

3.     Nguồn vốn: Nguồn tài chính: Lô 09-1, Nguồn tài chính năm 2019, Phụ lục 22.2, Tài liệu Hội đồng 50 Vietsovpetro – Mục 03.05.02.01.00: Sửa chữa, cải tạo và xây dựng nhỏ các công trình bờ

 • Mục số B3.1 – Danh mục các công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa và cải tạo năm 2019 mục E III phụ lục 10,10.1, 11 của Hội đồng 50;

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn - Một túi hồ sơ.

6.     Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 15 tháng 08 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 30 tháng 08 năm 2019 (HSMT được bán trong giờ hành chính).

7.     Địa điểm phát hành HSMT:

 • Tầng 12 - Tòa nhà Bộ máy điều hành Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu (Điện thoại: (0254) 3 839 871 – 22.93; Fax: (0254) 3 839 857, Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên)
 • Email:            kiennt.hq@vietsov.com.vn
 • Địa chỉ nộp HSDT: Phòng tiếp nhận HSDT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

8.     Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).

 • Hình thức thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro như sau:
 • Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
 • Số tài khoản: 008.100.000001.1, Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương, chi nhánh Vũng Tàu.
 • Nội dung chuyển khoản: Nộp tiền mua HSMT gói thầu: “Sửa chữa nhà xưởng số 21 thuộc Xí nghiệp Xây lắp – Vietsovpetro" – DV-257/19-PXD-NTK.

9.     Bảo đảm dự thầu:

 • Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).
 • Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu:   120 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 • Hình thức bảo đảm: theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành theo mẫu của hồ sơ mời thầu (chi tiết xem phần Chỉ dẫn nhà thầu trong HSMT).

10.  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, thứ 6, ngày 30  tháng 08  năm 2019.

11.  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, thứ 6, ngày 30  tháng 08  năm 2019.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở tại Phòng tiếp nhận HSDT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Thời gian bán HSMT từ : 15/08/2019 9:00:00 SA đến 30/08/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).
Người liên hệ: Điện thoại: (0254) 3 839 871 – 22.93; Fax: (0254) 3 839 857, Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 30/08/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 30/08/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN