Sign In

Thông báo đấu thầu


 • Nội dung chính của gói thầu: Vật tư vận hành thường xuyên BCP giàn RP3 – Nhóm I.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

  2. Tên dự án: Kế hoạch tự mua hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2019 của Lô 09-1.

  3. Nguồn vốn: Kế hoạch tự mua hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2019 của Lô 09-1.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 08 năm 2019  đến trước 9 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2019.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Khai Thác các Công Trình Khí thuộc Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro

  Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

  Điện thoại/fax/email: 0254.3839871–Ext:2456/0254.3832 383/hainn.gm@vietsov.com.vn

  (Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

        Số tài khoản: 008.100.000001.1

        Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, CN Vũng Tàu)
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu: 6.450.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

  Hình thức đảm bảo đảm dự thầu: Qua ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu:  9 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2019

  11. Thời điểm mở thầu:  10 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2019

  (Địa chỉ nhận HSDT         : Nhà thầu truy cập vào trang http://tender.vietsov.com.vn. hoặc liên hệ P. KTTM để được hướng dẫn thủ tục mua HSMT trên mạng (Số đt: 0254. 3839 871 – Ext: 2456. Email: thoank.gm@vietsov.com.vn)
Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 9:00:00 SA đến 27/08/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000
Người liên hệ: Nguyen Thi Kim Thoa
Hình thức đấu thầu: RRTN
Thời gian đóng thầu: 27/08/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 27/08/2019 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khí

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN