Sign In

Thông báo đấu thầu


Thuê dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống an ninh tích hợp TK1

Thời gian bán HSMT từ : 18/08/2019 8:00:00 SA đến 29/08/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000 đồng
Người liên hệ: Phạm Công Nguyên
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 29/08/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 29/08/2019 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: Ban ĐSNO

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

13/08/2019 2:20:59 CH
Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông gió và ĐHKK toà nhà TTYT, Tòa nhà Vận tải Ô tô Vietsovpetro - Năm 2019
Thời gian bán HSMT từ : 18/08/2019 8:00:00 SA đến 29/08/2019 9:00:00 SA

13/08/2019 2:20:07 CH
Dịch vụ sửa chữa cửa các tòa nhà Vietsovpetro – năm 2019
Thời gian bán HSMT từ : 18/08/2019 8:00:00 SA đến 29/08/2019 9:00:00 SA