Sign In

Thông báo đấu thầu


​Dụng cụ làm sạch kim loại và Sơn theo gói thầu XNKSG-0163/19

Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 27/08/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 đồng / 1 bộ
Người liên hệ: Nguyễn Trọng Thủy - Tel 02543 839871/8705
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 27/08/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 27/08/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khoan

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN