Sign In

Thông báo đấu thầu

Thuê cắt tỉa cây lớn mùa mưa bão năm 2020

Cập nhật: 26/06/2020 3:16:07 CH

​Thuê cắt tỉa cây lớn mùa mưa bão năm 2020

Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA
Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ
Người liên hệ: Phạm Mỹ Trang
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 14/07/2020 10:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 14/07/2020 10:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Ban ĐSNO

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

26/06/2020 3:14:35 CH
Mua sắm thiết bị lạnh cho TK1 năm 2020
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 16/07/2020 10:00:00 SA