Sign In

Thông báo đấu thầu


XN Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu mua Vật tư bảo hộ lao động năm 2020" theo hình thức đấu  thầu rộng rãi trong nước thuộc kế hoạch mua sắm sử dụng nguồn vốn từ chi phí sản xuất năm 2020.

XN Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại phòng KTKH-TMDV Tầng 4, Văn phòng XN Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro, 65/1 Đường 30/4, TP.Vũng Tàu. Điện thoại 0254 3839871/3838662-Ext 8692 để nhận Hồ sơ mời thầu (HSMT) với giá 200.000 VND.​


Thời gian bán HSMT từ : 06/07/2020 8:00:00 SA đến 21/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000
Người liên hệ: Ms Trang (tranglh.fg@vietsov.com.vn)
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 21/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 21/07/2020 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN đia vật lý

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

26/06/2020 9:25:35 SA
Máy điều hòa nhiệt độ công nghiệp cho các trạm ĐVL- DVL-038/20/VT cho 091
Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 8:00:00 SA đến 10/07/2020 9:00:00 SA