Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 08/06/2020 8:00:00 SA đến 10/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND/bộ
Người liên hệ: Hồ Mai Hương ext. 2769
Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 10/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 10/07/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

26/06/2020 10:06:19 SA
Spare parts for emergency case in Tam Dao 03 (VT-191/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 14/07/2020 9:00:00 SA

26/06/2020 9:02:00 SA
Phụ tùng thiết bị điện giàn nén lớn cho bảo dưỡng 4K 8K (VT-187/20-KHI)
Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 8:30:00 SA đến 21/07/2020 10:00:00 SA

26/06/2020 8:39:23 SA
For supplying of Consumable spare parts for Tam Dao 02 (VSP’s package No. VT-199/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 22/07/2020 9:00:00 SA

24/06/2020 2:18:52 CH
Đồng hồ đo Coriolis và vật tư cho hiện đại hóa hệ thống đo dầu của bình C-1 và C-3 trên giàn RP-1 (VT-091/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 24/06/2020 2:00:00 CH đến 16/07/2020 9:00:00 SA


24/06/2020 10:57:03 SA
Cung cấp Phụ tùng điện (Helideck Floodlight, Helideck Perimeter Light, Fire damper, Valve Regulated Lead Acid batteries) (VT-193/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 24/06/2020 8:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA


23/06/2020 2:45:35 CH
Dịch vụ tư vấn công bố Cảng (DV-175/20-XNDV)
Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 9:00:00 SA đến 16/07/2020 9:00:00 SA

23/06/2020 8:14:25 SA
Giám định hàng hóa năm 2020 (Đơn hàng DV-182/20-XNDV)
Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 9:00:00 SA đến 21/07/2020 9:00:00 SA

23/06/2020 7:49:32 SA
Vật tư, phụ tùng tháo lắp đầu giếng, cành thông cho các giếng CT-7X, Lô 09-3/12 (VT-185/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/06/2020 7:15:00 SA đến 14/07/2020 9:00:00 SA

18/06/2020 8:35:05 SA
Thuê dịch vụ khoan xiên cho giếng khoan 8016-BK8 và 1229-ВТ7 năm 2020 Lô 09-1 (DV-150/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 22/06/2020 8:00:00 SA đến 03/08/2020 9:00:00 SA

18/06/2020 8:28:12 SA
Mud agitator for block 09-1 (VT-160/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 22/06/2020 9:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA