Sign In

Thông báo đấu thầu


1. Tên gói thầu: Thuê tư vấn Hazop & Hazid – Đơn hàng DV-209/17-NIPI

  • Loại gói thầu: Tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu:  Thuê tư vấn Hazop & Hazid
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 11-12/2017

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Lô 09-3/12

3. Nguồn vốn: Mục 24.16.07.12. Phụ lục số 25: Kế hoạch tài chính từ quỹ phát triển sản xuất cho hoạt động ngoài lô 09-1 năm 2017.

Mục 3.2.1.3. Bảng 6, phụ lục 4, kỳ họp thứ VI ủy ban quản lý lô 09-3/12.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00, ngày 04 tháng 10 năm 2017 đến trước 14h00, ngày 24 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Thương mại và Dịch vụ, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế - Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu hoặc qua trang web: http://tender.vietsov.com.vn.

Thời gian bán HSMT từ : 04/10/2017 8:00:00 SA đến 24/10/2017 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ
Người liên hệ: Phạm Hoàng Uyên (Ext: 2543)
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 24/10/2017 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 24/10/2017 3:00:00 CH
Đơn vị mời thầu: Viện

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN