Sign In

Thông báo đấu thầu


Kết quả như sau:
- Công ty CP TM DK Nam Phong                          -   Trúng thầu (Mục 1, 2)
- Công ty TNHH Thiết bị& Kỹ thuật Khánh Linh    -   Trúng thầu (Mục 3)
- Công ty CP Vinh Nam                                         -   Trúng thầu (Mục 4- 10)

Chi tiết xem tại đây : ​ KQ KT- 040.17-VT.HC0001.jpg


Thời gian bán HSMT từ : 01/10/2017 12:00:00 SA đến 01/12/2017 12:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

09/10/2017 8:45:01 SA
KT-086/17-VT : Vật tư làm sạch bề mặt kim loại cho các CTB năm 2018
Thời gian bán HSMT từ : 12/10/2017 8:00:00 SA đến 24/10/2017 2:00:00 CH