Sign In

Thông báo đấu thầu


Kết quả như sau:
Công ty TNHH Xuân Nam                                                 -   Trúng thầu (Mục 1-5, 8-10, 12-45)
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Kỹ thuật Đất Việt  -   Trúng thầu (Mục 46-80)

Chi tiết xem tại đây : ​ KQ KT-027 17-VT0001.jpg


Thời gian bán HSMT từ : 01/10/2017 12:00:00 SA đến 01/12/2017 12:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

10/10/2017 9:03:35 SA
Kết quả KT-040/17-VT/HC : Vật tư cho khắc phục các tồn đọng của hệ thống thu gom khí trên tàu VSP-02
Thời gian bán HSMT từ : 01/10/2017 12:00:00 SA đến 01/12/2017 12:00:00 SA

09/10/2017 8:45:01 SA
KT-086/17-VT : Vật tư làm sạch bề mặt kim loại cho các CTB năm 2018
Thời gian bán HSMT từ : 12/10/2017 8:00:00 SA đến 24/10/2017 2:00:00 CH