Sign In

Thông báo đấu thầu


Kết quả như sau:
- Nhà thầu 1: Công ty TNHH Đại Hải Đăng (trúng thầu Mục 1 ÷ 2, 4 ÷ 5)
- Nhà thầu 2: Công ty CP SX & CN Bách Việt (trúng thầu Mục 3)
- Không có nhà thầu nào trúng thầu Mục 6.

Chi tiết xem tại đây : ​ KQ KT-033.17-VT0001.jpg


Thời gian bán HSMT từ : 01/10/2017 12:00:00 SA đến 01/12/2017 12:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

10/10/2017 9:54:03 SA
Kết quả KT-032/17-VT : Lưới chống trượt cho Sân bay Trực thăng
Thời gian bán HSMT từ : 01/10/2017 12:00:00 SA đến 01/12/2017 12:00:00 SA

10/10/2017 9:19:07 SA
Kết quả KT-027/17-VT : Cung cấp Vòng bi và dây curoa cho các công trình biển năm 2017
Thời gian bán HSMT từ : 01/10/2017 12:00:00 SA đến 01/12/2017 12:00:00 SA

10/10/2017 9:03:35 SA
Kết quả KT-040/17-VT/HC : Vật tư cho khắc phục các tồn đọng của hệ thống thu gom khí trên tàu VSP-02
Thời gian bán HSMT từ : 01/10/2017 12:00:00 SA đến 01/12/2017 12:00:00 SA

09/10/2017 8:45:01 SA
KT-086/17-VT : Vật tư làm sạch bề mặt kim loại cho các CTB năm 2018
Thời gian bán HSMT từ : 12/10/2017 8:00:00 SA đến 24/10/2017 2:00:00 CH