Sign In

Thông báo đấu thầu

Thông báo mời thầu

Cập nhật: 11/10/2017 9:44:12 SA

Thông báo mời thầu, đơn hàng hiệu chỉnh số VTB-019/17/VT, V/v mua que hàn​

Thời gian bán HSMT từ : 13/10/2017 7:00:00 SA đến 30/10/2017 8:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100000 đồng
Người liên hệ: Phòng TM-XN VTB&CTL
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
Thời gian đóng thầu: 30/10/2017 8:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 30/10/2017 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Vận tải biển

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

09/10/2017 11:20:17 SA
Thông báo mời thầu gói thầu mua que hàn cho XN VTB&CTL, đơn hàng hiệu chỉnh số VTB-019/17/VT
Thời gian bán HSMT từ : 13/10/2017 7:00:00 SA đến 30/10/2017 8:00:00 SA

29/09/2017 3:04:53 CH
Thông tin mời thầu của đơn hàng số VTB - 031/17/VT
Thời gian bán HSMT từ : 05/10/2017 8:00:00 SA đến 26/10/2017 8:00:00 SA

29/09/2017 3:02:36 CH
Thông tin mời thầu của Đơn hàng số VTB - 030/17/VT
Thời gian bán HSMT từ : 05/10/2017 8:00:00 SA đến 26/10/2017 8:00:00 SA