Sign In

Thông báo đấu thầu


​DTRR XNK&SG-0305/17 Mua vật tư tiêu hao cho giàn Tamdao-03

Thời gian bán HSMT từ : 16/10/2017 8:00:00 SA đến 27/10/2017 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000d/set
Người liên hệ: P.Tmai&Dvu XNK&SG
Hình thức đấu thầu: DTRR Trong nước
Thời gian đóng thầu: 27/10/2017 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 27/10/2017 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khoan

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN