Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 5/9/2016 Đến 9giờ0, ngày20/9/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 5/9/2016 Đến 9giờ0, ngày23/9/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/9/2016 Đến 9giờ0, ngày19/9/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/8/2016 Đến 9giờ0, ngày14/9/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/8/2016 Đến 8giờ0, ngày19/9/2016

Giá hồ sơ: 500,000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/8/2016 Đến 9giờ0, ngày22/9/2016

Giá hồ sơ: 200.000 đồng

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/8/2016 Đến 9giờ0, ngày13/9/2016

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/8/2016 Đến 14giờ0, ngày12/9/2016

Giá hồ sơ: phát hành miễn phí

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/8/2016 Đến 9giờ0, ngày6/9/2016

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/8/2016 Đến 9giờ0, ngày1/9/2016

Giá hồ sơ: 100.000

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/8/2016 Đến 9giờ0, ngày7/9/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/8/2016 Đến 9giờ0, ngày8/9/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/8/2016 Đến 9giờ0, ngày5/9/2016

Giá hồ sơ: 200 VNĐ ( Hai trăm nghìn đồng)

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/8/2016 Đến 9giờ0, ngày30/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/8/2016 Đến 8giờ0, ngày31/8/2016

Giá hồ sơ: 500,000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/8/2016 Đến 9giờ30, ngày1/9/2016

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / 1o65

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/8/2016 Đến 9giờ0, ngày31/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 11/8/2016 Đến 9giờ0, ngày31/8/2016

Giá hồ sơ: 200.000 đồng

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 11/8/2016 Đến 9giờ0, ngày9/9/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VND/BỘ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 11/8/2016 Đến 9giờ0, ngày31/8/2016

Giá hồ sơ: 100.000 ĐỒNG/BỘ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/8/2016 Đến 9giờ0, ngày31/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 8/8/2016 Đến 9giờ0, ngày30/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857