Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/7/2016 Đến 9giờ30, ngày17/8/2016

Giá hồ sơ: 500000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/7/2016 Đến 9giờ0, ngày11/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/8/2016 Đến 9giờ0, ngày16/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 28/7/2016 Đến 9giờ0, ngày9/8/2016

Giá hồ sơ: 200.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/7/2016 Đến 9giờ0, ngày11/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/7/2016 Đến 9giờ0, ngày10/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VND/gói thầu

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/7/2016 Đến 9giờ0, ngày10/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VND/ gói thầu

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/7/2016 Đến 9giờ0, ngày29/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/7/2016 Đến 9giờ0, ngày10/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/7/2016 Đến 9giờ0, ngày16/8/2016

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/7/2016 Đến 9giờ0, ngày16/8/2016

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/7/2016 Đến 9giờ0, ngày8/8/2016

Giá hồ sơ: 200.000 vnd

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/7/2016 Đến 14giờ0, ngày1/8/2016

Giá hồ sơ: 300.000 vnđ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/7/2016 Đến 9giờ0, ngày3/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/7/2016 Đến 9giờ0, ngày2/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/7/2016 Đến 11giờ0, ngày10/8/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/7/2016 Đến 14giờ0, ngày10/8/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/7/2016 Đến 14giờ0, ngày9/8/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/7/2016 Đến 14giờ0, ngày9/8/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/7/2016 Đến 14giờ0, ngày9/8/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/7/2016 Đến 14giờ0, ngày3/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 11/7/2016 Đến 14giờ0, ngày1/8/2016

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 11/7/2016 Đến 14giờ0, ngày1/8/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 11/7/2016 Đến 14giờ0, ngày2/8/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/7/2016 Đến 9giờ0, ngày10/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnd

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 5/7/2016 Đến 9giờ0, ngày16/8/2016

Giá hồ sơ: 100.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/7/2016 Đến 9giờ0, ngày10/8/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/7/2016 Đến 9giờ0, ngày3/8/2016

Giá hồ sơ: 300.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857