Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/4/2017 Đến 9giờ0, ngày18/4/2017

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 10/3/2017 Đến 14giờ0, ngày30/3/2017

Giá hồ sơ: 200.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/4/2017 Đến 9giờ0, ngày18/4/2017

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 30/3/2017 Đến 9giờ0, ngày13/4/2017

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 30/3/2017 Đến 9giờ0, ngày18/4/2017

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/3/2017 Đến 9giờ0, ngày5/4/2017

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/3/2017 Đến 9giờ0, ngày7/4/2017

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/3/2017 Đến 9giờ0, ngày12/4/2017

Giá hồ sơ: 100.000 VND/set

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 24/3/2017 Đến 9giờ0, ngày13/4/2017

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 24/3/2017 Đến 9giờ0, ngày13/4/2017

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/3/2017 Đến 8giờ0, ngày8/5/2017

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 24/3/2017 Đến 9giờ0, ngày7/4/2017

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/3/2017 Đến 9giờ0, ngày30/3/2017

Giá hồ sơ: 500.000 vnd

Bên mời thầu: XN Vận tải biển

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/3/2017 Đến 8giờ30, ngày12/4/2017

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/3/2017 Đến 9giờ0, ngày29/3/2017

Giá hồ sơ: 100.000 VND/set

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/3/2017 Đến 9giờ0, ngày4/4/2017

Giá hồ sơ: 50.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/3/2017 Đến 9giờ0, ngày4/4/2017

Giá hồ sơ: 100000

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/3/2017 Đến 14giờ0, ngày28/3/2017

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/3/2017 Đến 9giờ0, ngày28/3/2017

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/3/2017 Đến 9giờ0, ngày28/3/2017

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857