Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/2/2015 Đến 9giờ0, ngày10/3/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VND/set

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/3/2015 Đến 14giờ0, ngày16/3/2015

Giá hồ sơ: phát hành miễn phí

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/3/2015 Đến 9giờ0, ngày13/3/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/ 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/2/2015 Đến 9giờ0, ngày10/3/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/1/2015 Đến 8giờ0, ngày5/3/2015

Giá hồ sơ: 200.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857