Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/4/2015 Đến 9giờ0, ngày27/4/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ (Bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/4/2015 Đến 9giờ0, ngày13/4/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VND

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/4/2015 Đến 8giờ0, ngày11/5/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/4/2015 Đến 9giờ0, ngày13/4/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VND/SET

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/4/2015 Đến 9giờ0, ngày24/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/4/2015 Đến 9giờ0, ngày24/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 10/4/2015 Đến 8giờ0, ngày6/5/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 27/3/2015 Đến 9giờ0, ngày17/4/2015

Giá hồ sơ: 200.000vnd

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/4/2015 Đến 15giờ0, ngày27/4/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VND

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 26/3/2015 Đến 9giờ0, ngày16/4/2015

Giá hồ sơ: 200.000vnd

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/3/2015 Đến 14giờ0, ngày15/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/3/2015 Đến 14giờ0, ngày15/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/3/2015 Đến 14giờ0, ngày10/4/2015

Giá hồ sơ: Phát hành Miễn phí

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/4/2015 Đến 14giờ0, ngày16/4/2015

Giá hồ sơ: 300.000VNĐ/bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 25/3/2015 Đến 9giờ0, ngày15/4/2015

Giá hồ sơ: 200.000 vnd

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/4/2015 Đến 14giờ0, ngày13/4/2015

Giá hồ sơ: 300,000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/4/2015 Đến 9giờ0, ngày21/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 19/3/2015 Đến 9giờ0, ngày9/4/2015

Giá hồ sơ: 200.000 VND

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/4/2015 Đến 8giờ0, ngày21/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/3/2015 Đến 9giờ0, ngày15/4/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ (Bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/3/2015 Đến 14giờ0, ngày8/4/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 16/3/2015 Đến 9giờ0, ngày6/4/2015

Giá hồ sơ: 200000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/3/2015 Đến 15giờ0, ngày16/4/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/3/2015 Đến 9giờ0, ngày10/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/3/2015 Đến 9giờ0, ngày9/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/3/2015 Đến 8giờ0, ngày13/4/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857