Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/12/2016 Đến 9giờ0, ngày22/12/2016

Giá hồ sơ: 100.000VND

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/12/2016 Đến 9giờ0, ngày22/12/2016

Giá hồ sơ: 100.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/11/2016 Đến 9giờ0, ngày19/12/2016

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/11/2016 Đến 9giờ0, ngày8/12/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/11/2016 Đến 9giờ0, ngày8/12/2016

Giá hồ sơ: 500.000,00 VNĐ/bộ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/11/2016 Đến 9giờ0, ngày9/12/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnd

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 24/11/2016 Đến 9giờ0, ngày7/12/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng /bộ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/11/2016 Đến 9giờ0, ngày8/12/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/11/2016 Đến 9giờ0, ngày7/12/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/11/2016 Đến 14giờ0, ngày8/12/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 8/11/2016 Đến 9giờ0, ngày9/12/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857