Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 10/9/2015 Đến 9giờ0, ngày30/9/2015

Giá hồ sơ: 500,000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 8/9/2015 Đến 9giờ0, ngày28/9/2015

Giá hồ sơ: 500,000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/9/2015 Đến 9giờ0, ngày15/9/2015

Giá hồ sơ: 50.000 đồng/ 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/8/2015 Đến 9giờ0, ngày18/9/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/8/2015 Đến 9giờ0, ngày18/9/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/8/2015 Đến 9giờ0, ngày21/9/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 26/8/2015 Đến 9giờ0, ngày7/9/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/8/2015 Đến 14giờ0, ngày15/9/2015

Giá hồ sơ: Phát hành miễn phí

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/8/2015 Đến 14giờ0, ngày15/9/2015

Giá hồ sơ: 200 000 VNĐ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/8/2015 Đến 15giờ0, ngày16/9/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/8/2015 Đến 15giờ0, ngày15/9/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/8/2015 Đến 15giờ0, ngày15/9/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/8/2015 Đến 14giờ0, ngày10/9/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ/bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/8/2015 Đến 9giờ0, ngày11/9/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/8/2015 Đến 9giờ0, ngày1/10/2015

Giá hồ sơ: 1000000 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/8/2015 Đến 9giờ0, ngày15/9/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/8/2015 Đến 9giờ0, ngày15/9/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/8/2015 Đến 9giờ0, ngày16/9/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/8/2015 Đến 9giờ0, ngày16/9/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/8/2015 Đến 9giờ0, ngày11/9/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 21/8/2015 Đến 9giờ0, ngày1/9/2015

Giá hồ sơ: 200.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/8/2015 Đến 9giờ0, ngày7/9/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/8/2015 Đến 9giờ0, ngày7/9/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857