Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/10/2016 Đến 9giờ0, ngày10/11/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 25/10/2016 Đến 9giờ0, ngày1/11/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2016 Đến 9giờ0, ngày26/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/10/2016 Đến 9giờ0, ngày17/11/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/10/2016 Đến 9giờ0, ngày4/11/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/10/2016 Đến 14giờ0, ngày1/11/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/10/2016 Đến 14giờ0, ngày1/11/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/10/2016 Đến 14giờ0, ngày1/11/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 17/10/2016 Đến 9giờ0, ngày27/10/2016

Giá hồ sơ: 100.000VND

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/10/2016 Đến 9giờ0, ngày4/11/2016

Giá hồ sơ: 100.000

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/10/2016 Đến 14giờ0, ngày28/10/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 20/10/2016 Đến 9giờ0, ngày31/10/2016

Giá hồ sơ: Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/10/2016 Đến 14giờ0, ngày1/11/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/10/2016 Đến 14giờ0, ngày31/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/10/2016 Đến 14giờ0, ngày11/11/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2016 Đến 9giờ0, ngày28/10/2016

Giá hồ sơ: 500,000 vnđ.

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2016 Đến 9giờ0, ngày28/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2016 Đến 9giờ0, ngày28/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/10/2016 Đến 14giờ0, ngày4/11/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/10/2016 Đến 14giờ0, ngày4/11/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/10/2016 Đến 14giờ0, ngày4/11/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2016 Đến 9giờ0, ngày27/10/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2016 Đến 9giờ0, ngày27/10/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2016 Đến 14giờ0, ngày3/11/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/10/2016 Đến 9giờ0, ngày27/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/10/2016 Đến 9giờ0, ngày27/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/10/2016 Đến 9giờ0, ngày27/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 10/10/2016 Đến 14giờ0, ngày1/11/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 10/10/2016 Đến 14giờ0, ngày31/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/10/2016 Đến 14giờ0, ngày28/10/2016

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/10/2016 Đến 14giờ0, ngày28/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857