Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 30/5/2016 Đến 9giờ30, ngày14/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 30/5/2016 Đến 9giờ0, ngày14/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/5/2016 Đến 9giờ0, ngày15/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vndd

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/5/2016 Đến 9giờ0, ngày13/6/2016

Giá hồ sơ: 300,000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :14giờ0, ngày 31/5/2016 Đến 9giờ0, ngày10/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :14giờ0, ngày 19/5/2016 Đến 9giờ0, ngày30/5/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :13giờ0, ngày 16/5/2016 Đến 9giờ0, ngày26/5/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/5/2016 Đến 14giờ0, ngày20/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/5/2016 Đến 14giờ0, ngày15/6/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/5/2016 Đến 14giờ0, ngày14/6/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/5/2016 Đến 9giờ0, ngày7/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/5/2016 Đến 9giờ0, ngày13/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/5/2016 Đến 9giờ0, ngày9/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/5/2016 Đến 14giờ0, ngày30/5/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ / Bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/5/2016 Đến 14giờ0, ngày3/6/2016

Giá hồ sơ: 300,000 VNĐ/bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/5/2016 Đến 9giờ0, ngày2/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VND/SET

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/5/2016 Đến 9giờ0, ngày6/6/2016

Giá hồ sơ: 400.000 Bống trăm ngàn đồng chẵn

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/5/2016 Đến 9giờ0, ngày8/6/2016

Giá hồ sơ: 200.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/5/2016 Đến 9giờ0, ngày7/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/ 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/5/2016 Đến 9giờ0, ngày8/6/2016

Giá hồ sơ: 300.000đ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/5/2016 Đến 9giờ0, ngày6/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/5/2016 Đến 14giờ0, ngày9/6/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 17/5/2016 Đến 9giờ0, ngày30/5/2016

Giá hồ sơ: 200.000

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/5/2016 Đến 9giờ0, ngày2/6/2016

Giá hồ sơ: 200.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/5/2016 Đến 9giờ0, ngày27/5/2016

Giá hồ sơ: 100.000

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 13/5/2016 Đến 9giờ0, ngày9/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 ĐỒNG/BỘ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 13/5/2016 Đến 9giờ0, ngày2/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/bộ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2016 Đến 14giờ0, ngày6/6/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2016 Đến 14giờ0, ngày6/6/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2016 Đến 14giờ0, ngày3/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/4/2016 Đến 9giờ0, ngày2/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/4/2016 Đến 9giờ0, ngày31/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/4/2016 Đến 9giờ0, ngày6/6/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857