Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/12/2014 Đến 9giờ0, ngày8/12/2014

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/11/2014 Đến 15giờ0, ngày15/12/2014

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/11/2014 Đến 9giờ0, ngày1/12/2014

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857