Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/10/2015 Đến 15giờ0, ngày10/11/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/10/2015 Đến 15giờ0, ngày10/11/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/10/2015 Đến 9giờ0, ngày9/11/2015

Giá hồ sơ: Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng chẵn)

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/10/2015 Đến 9giờ0, ngày22/10/2015

Giá hồ sơ: Phát hồ sơ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/10/2015 Đến 9giờ0, ngày8/11/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 30/9/2015 Đến 14giờ0, ngày21/10/2015

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/9/2015 Đến 14giờ0, ngày19/10/2015

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/9/2015 Đến 14giờ0, ngày19/10/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :15giờ0, ngày 14/10/2015 Đến 15giờ30, ngày4/11/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/10/2015 Đến 15giờ0, ngày4/11/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/10/2015 Đến 9giờ0, ngày16/10/2015

Giá hồ sơ: 50.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/10/2015 Đến 9giờ0, ngày20/10/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/10/2015 Đến 9giờ0, ngày2/11/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/10/2015 Đến 15giờ0, ngày21/10/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/10/2015 Đến 9giờ0, ngày23/10/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 5/10/2015 Đến 9giờ0, ngày23/10/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/9/2015 Đến 9giờ0, ngày14/10/2015

Giá hồ sơ: 1,000,000.00 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/9/2015 Đến 9giờ0, ngày20/10/2015

Giá hồ sơ: 100.000 ĐỒNG /BỘ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/9/2015 Đến 9giờ0, ngày20/10/2015

Giá hồ sơ: 100.000 ĐỒNG /BỘ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/9/2015 Đến 9giờ0, ngày14/10/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 11/9/2015 Đến 9giờ0, ngày21/10/2015

Giá hồ sơ: 1000000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 8/9/2015 Đến 9giờ0, ngày19/10/2015

Giá hồ sơ: 1000000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Xây Lắp
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857