Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 27/11/2015 Đến 9giờ0, ngày7/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/11/2015 Đến 14giờ0, ngày4/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 3/12/2015 Đến 9giờ0, ngày14/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 3/12/2015 Đến 9giờ0, ngày14/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 2/12/2015 Đến 9giờ0, ngày15/12/2015

Giá hồ sơ: 50.000 đồng/ 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/11/2015 Đến 9giờ0, ngày3/12/2015

Giá hồ sơ: Phát hồ sơ miễn phí

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/11/2015 Đến 9giờ0, ngày14/12/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/11/2015 Đến 9giờ0, ngày9/12/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/11/2015 Đến 9giờ0, ngày4/1/2016

Giá hồ sơ: 1000000 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 30/11/2015 Đến 9giờ0, ngày11/12/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/11/2015 Đến 9giờ0, ngày8/12/2015

Giá hồ sơ: 1,000,000.00 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/11/2015 Đến 9giờ0, ngày9/12/2015

Giá hồ sơ: 1,000,000.00 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/11/2015 Đến 14giờ0, ngày7/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :13giờ0, ngày 18/11/2015 Đến 13giờ0, ngày30/11/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/11/2015 Đến 9giờ0, ngày8/12/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/11/2015 Đến 9giờ0, ngày7/12/2015

Giá hồ sơ: 1,000,000.00 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/11/2015 Đến 9giờ0, ngày8/12/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/11/2015 Đến 9giờ0, ngày4/12/2015

Giá hồ sơ: 50.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 19/11/2015 Đến 9giờ0, ngày1/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/11/2015 Đến 15giờ0, ngày9/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/11/2015 Đến 15giờ0, ngày9/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/11/2015 Đến 15giờ0, ngày7/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/11/2015 Đến 15giờ0, ngày7/12/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857