Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/1/2016 Đến 9giờ0, ngày23/2/2016

Giá hồ sơ: 2.000.000 đồng/bộ

Bên mời thầu: XN Xây Lắp
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857