Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/1/2015 Đến 8giờ0, ngày10/2/2015

Giá hồ sơ: 200.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 16/1/2015 Đến 9giờ0, ngày5/2/2015

Giá hồ sơ: 200,000 vnd

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/1/2015 Đến 9giờ0, ngày11/2/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/ 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/1/2015 Đến 9giờ0, ngày11/2/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857