Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 27/9/2016 Đến 9giờ0, ngày12/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ).

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 27/9/2016 Đến 9giờ0, ngày10/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/9/2016 Đến 9giờ0, ngày7/10/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/9/2016 Đến 9giờ0, ngày7/10/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 23/9/2016 Đến 9giờ0, ngày13/10/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/9/2016 Đến 15giờ0, ngày3/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 đồng

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/9/2016 Đến 14giờ0, ngày18/10/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/9/2016 Đến 14giờ0, ngày18/10/2016

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/9/2016 Đến 15giờ0, ngày3/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 đồng

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/9/2016 Đến 9giờ0, ngày28/9/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/9/2016 Đến 9giờ0, ngày29/9/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/9/2016 Đến 9giờ0, ngày5/10/2016

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/9/2016 Đến 14giờ0, ngày13/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/9/2016 Đến 14giờ0, ngày12/10/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/9/2016 Đến 14giờ0, ngày13/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/9/2016 Đến 14giờ0, ngày11/10/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/9/2016 Đến 14giờ0, ngày6/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/9/2016 Đến 9giờ0, ngày6/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 19/9/2016 Đến 9giờ0, ngày3/10/2016

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/9/2016 Đến 9giờ0, ngày10/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/9/2016 Đến 9giờ0, ngày5/10/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857