Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 5/11/2014 Đến 9giờ0, ngày18/11/2014

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / 1bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/10/2014 Đến 9giờ0, ngày6/11/2014

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/10/2014 Đến 14giờ0, ngày18/11/2014

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/11/2014 Đến 9giờ0, ngày14/11/2014

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/11/2014 Đến 9giờ0, ngày14/11/2014

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 28/10/2014 Đến 9giờ0, ngày11/11/2014

Giá hồ sơ: 200,000VND

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 9giờ0, ngày31/10/2014

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/10/2014 Đến 14giờ0, ngày13/11/2014

Giá hồ sơ: 600.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/10/2014 Đến 14giờ0, ngày13/11/2014

Giá hồ sơ: 600.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 15giờ0, ngày12/11/2014

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 14giờ0, ngày12/11/2014

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/10/2014 Đến 9giờ0, ngày10/11/2014

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 14giờ0, ngày12/11/2014

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/10/2014 Đến 9giờ0, ngày10/11/2014

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 9giờ0, ngày21/11/2014

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 9giờ0, ngày14/11/2014

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 9giờ0, ngày13/11/2014

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 9giờ0, ngày13/11/2014

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 14giờ0, ngày5/11/2014

Giá hồ sơ: 200000 Vnd

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/10/2014 Đến 14giờ0, ngày10/11/2014

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/10/2014 Đến 14giờ0, ngày10/11/2014

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 20/10/2014 Đến 9giờ0, ngày4/11/2014

Giá hồ sơ: 100,000vnd

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 20/10/2014 Đến 10giờ0, ngày4/11/2014

Giá hồ sơ: 100,000vnd

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 20/10/2014 Đến 9giờ0, ngày4/11/2014

Giá hồ sơ: 100,000vnd

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/10/2014 Đến 14giờ0, ngày5/11/2014

Giá hồ sơ: 1.000.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/10/2014 Đến 14giờ0, ngày5/11/2014

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/10/2014 Đến 8giờ0, ngày12/11/2014

Giá hồ sơ: 1.000.000 đồng

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/10/2014 Đến 14giờ0, ngày6/11/2014

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/10/2014 Đến 14giờ0, ngày6/11/2014

Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/10/2014 Đến 14giờ0, ngày6/11/2014

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/10/2014 Đến 9giờ0, ngày31/10/2014

Giá hồ sơ: 50.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 23/10/2014 Đến 8giờ0, ngày12/11/2014

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 13/10/2014 Đến 9giờ0, ngày31/10/2014

Giá hồ sơ: 200000 VND

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 13/10/2014 Đến 9giờ0, ngày31/10/2014

Giá hồ sơ: 200000 VND

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2014 Đến 14giờ0, ngày3/11/2014

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/10/2014 Đến 8giờ0, ngày5/11/2014

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/10/2014 Đến 9giờ0, ngày3/11/2014

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2014 Đến 8giờ0, ngày31/10/2014

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/10/2014 Đến 8giờ0, ngày31/10/2014

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU: Thiết bị vô tuyến sóng cực ngắn (22/09/2014 3:52:01 CH)

Thông báo kết quả đấu thầu Đơn hàng XNK&SG - 0216/14 (21/08/2014 8:01:11 SA)

THÔNG BÁO GIA HẠN BÁN HSMT GÓI THẦU XNKSG-0200/14 (01/08/2014 10:35:42 SA)

GIA HẠN THỜI GIAN MỞ THẦU GÓI THẦU SỐ NIPI-095/14 (23/07/2014 2:52:52 CH)

GIA HẠN THỜI GIAN MỞ THẦU (23/07/2014 2:47:50 CH)

THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU: Nâng cấp bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm thiết kế nhà cao tầng ETABS và phần mềm Phân tích thiết kế kết cấu tổng hợp SAP 2000 (16/07/2014 10:45:57 SA)

THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU: Nâng cấp bảo trì phần mềm phân tích tính toán kết cấu và thi công “SACS” và phân tích vận chuyển/neo chằng kết cấu công trình biển “MOSES” (03/07/2014 10:27:32 SA)

THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU: Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế bình áp lực “Coade (PVElite)” (03/07/2014 10:26:38 SA)

THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU: Nâng cấp bảo trì phần mềm tính toán mô phỏng điện “EDSA” theo Đơn hàng số:CNTT-057/14/DV (19/06/2014 8:22:54 SA)

THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm tính toán thiết kế hệ thống điều khiển “SmartPlant P&ID” (18/06/2014 9:44:49 SA)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857