Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/5/2015 Đến 9giờ0, ngày10/6/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ (bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :13giờ0, ngày 19/5/2015 Đến 9giờ0, ngày25/5/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đong

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/5/2015 Đến 9giờ0, ngày12/6/2015

Giá hồ sơ: 100.000 ĐỒNG /BỘ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/5/2015 Đến 15giờ0, ngày18/6/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/5/2015 Đến 9giờ0, ngày25/5/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VND/bộ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/5/2015 Đến 9giờ0, ngày5/6/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 15/5/2015 Đến 9giờ0, ngày27/5/2015

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/5/2015 Đến 14giờ0, ngày2/6/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2015 Đến 14giờ0, ngày1/6/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2015 Đến 14giờ0, ngày1/6/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2015 Đến 14giờ0, ngày1/6/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/5/2015 Đến 9giờ0, ngày26/5/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/ 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 13/5/2015 Đến 9giờ0, ngày2/6/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2015 Đến 14giờ0, ngày27/5/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2015 Đến 14giờ0, ngày27/5/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2015 Đến 16giờ0, ngày25/5/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2015 Đến 14giờ0, ngày25/5/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2015 Đến 15giờ0, ngày25/5/2015

Giá hồ sơ: 100.000 vnd

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 14/4/2015 Đến 9giờ0, ngày28/5/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857