Thời gian bán HSMT từ :16giờ0, ngày 11/5/2016 Đến 9giờ0, ngày23/5/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :16giờ0, ngày 11/5/2016 Đến 16giờ0, ngày23/5/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2016 Đến 14giờ0, ngày6/6/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2016 Đến 14giờ0, ngày6/6/2016

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/5/2016 Đến 14giờ0, ngày3/6/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2016 Đến 14giờ0, ngày18/5/2016

Giá hồ sơ: 300,000 VNĐ/bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 9/5/2016 Đến 9giờ0, ngày20/5/2016

Giá hồ sơ: 50.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 9/5/2016 Đến 9giờ0, ngày20/5/2016

Giá hồ sơ: 50.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/5/2016 Đến 9giờ0, ngày18/5/2016

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2016 Đến 14giờ0, ngày13/5/2016

Giá hồ sơ: Phát hành miễn phí

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2016 Đến 14giờ0, ngày16/5/2016

Giá hồ sơ: 1.000.000 VNĐ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/4/2016 Đến 9giờ30, ngày16/5/2016

Giá hồ sơ: 100.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 4/5/2016 Đến 9giờ0, ngày19/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/4/2016 Đến 9giờ0, ngày16/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/4/2016 Đến 9giờ0, ngày16/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/4/2016 Đến 9giờ0, ngày17/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/4/2016 Đến 9giờ0, ngày9/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnd

Bên mời thầu: XN Vận tải biển

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/4/2016 Đến 9giờ0, ngày11/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/4/2016 Đến 9giờ0, ngày24/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/4/2016 Đến 14giờ0, ngày12/5/2016

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/4/2016 Đến 9giờ0, ngày10/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 21/4/2016 Đến 9giờ0, ngày10/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/4/2016 Đến 9giờ0, ngày17/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/4/2016 Đến 9giờ0, ngày16/5/2016

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857