Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/12/2014 Đến 9giờ0, ngày29/12/2014

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/12/2014 Đến 9giờ0, ngày29/12/2014

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/12/2014 Đến 14giờ0, ngày31/12/2014

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ/bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 5/12/2014 Đến 9giờ0, ngày24/12/2014

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857