Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 7/8/2015 Đến 14giờ0, ngày17/8/2015

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :7giờ0, ngày 3/8/2015 Đến 9giờ0, ngày13/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ30, ngày12/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :7giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày12/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/8/2015 Đến 14giờ0, ngày20/8/2015

Giá hồ sơ: 500.000VNĐ/bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 5/8/2015 Đến 14giờ0, ngày19/8/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ/bộ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày7/8/2015

Giá hồ sơ: Phát hồ sơ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày20/8/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/8/2015 Đến 14giờ0, ngày25/8/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 30/7/2015 Đến 9giờ0, ngày11/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đ

Bên mời thầu: XN Khí

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/8/2015 Đến 9giờ0, ngày13/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày21/8/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/8/2015 Đến 9giờ0, ngày14/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/8/2015 Đến 9giờ0, ngày14/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày11/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày11/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày10/8/2015

Giá hồ sơ: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày20/8/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 31/7/2015 Đến 9giờ0, ngày11/8/2015

Giá hồ sơ: 50.000 đồng / 1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/7/2015 Đến 9giờ0, ngày12/8/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 27/7/2015 Đến 9giờ0, ngày17/8/2015

Giá hồ sơ: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/7/2015 Đến 8giờ0, ngày14/8/2015

Giá hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng/bộ).

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 23/7/2015 Đến 9giờ0, ngày11/8/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 23/7/2015 Đến 9giờ0, ngày11/8/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 20/7/2015 Đến 9giờ0, ngày7/8/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/7/2015 Đến 9giờ0, ngày6/8/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857