Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/1/2017 Đến 14giờ0, ngày21/2/2017

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/6/2017 Đến 9giờ0, ngày21/2/2017

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/2/2017 Đến 9giờ0, ngày21/2/2017

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/1/2017 Đến 9giờ0, ngày10/2/2017

Giá hồ sơ: 100.000 đồng /1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 16/1/2017 Đến 9giờ0, ngày6/2/2017

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ)

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 12/1/2017 Đến 9giờ0, ngày28/2/2017

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/1/2017 Đến 14giờ0, ngày24/1/2017

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857