Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 6/7/2015 Đến 9giờ0, ngày24/7/2015

Giá hồ sơ: 200.000 vnđ

Bên mời thầu: XN Vận tải ôtô

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/7/2015 Đến 9giờ0, ngày13/7/2015

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 9/7/2015 Đến 9giờ0, ngày20/7/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng /1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/6/2015 Đến 14giờ0, ngày20/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/7/2015 Đến 14giờ0, ngày13/7/2015

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 9/7/2015 Đến 9giờ0, ngày29/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 9/7/2015 Đến 9giờ0, ngày29/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/7/2015 Đến 9giờ0, ngày22/7/2015

Giá hồ sơ: 300.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :14giờ0, ngày 3/7/2015 Đến 15giờ0, ngày10/7/2015

Giá hồ sơ: Phát hành miễn phí

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 6/7/2015 Đến 14giờ0, ngày27/7/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 1/7/2015 Đến 14giờ0, ngày21/7/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 25/6/2015 Đến 14giờ0, ngày15/7/2015

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 2/7/2015 Đến 8giờ0, ngày17/7/2015

Giá hồ sơ: 1000000

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 26/6/2015 Đến 9giờ0, ngày14/7/2015

Giá hồ sơ: 200.000vnd

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 2/7/2015 Đến 9giờ0, ngày30/7/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng /bộ

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 30/6/2015 Đến 9giờ0, ngày20/7/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 2/7/2015 Đến 9giờ0, ngày22/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/6/2015 Đến 9giờ0, ngày17/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 29/6/2015 Đến 9giờ0, ngày9/7/2015

Giá hồ sơ: 100.000 đồng/1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ :7giờ0, ngày 23/6/2015 Đến 9giờ0, ngày13/7/2015

Giá hồ sơ: 1.000.000 VNĐ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 22/6/2015 Đến 14giờ0, ngày13/7/2015

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/6/2015 Đến 9giờ0, ngày16/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/6/2015 Đến 9giờ0, ngày16/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/6/2015 Đến 9giờ0, ngày16/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/6/2015 Đến 9giờ0, ngày16/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/6/2015 Đến 14giờ0, ngày7/7/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/6/2015 Đến 9giờ0, ngày16/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/6/2015 Đến 14giờ0, ngày7/7/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/6/2015 Đến 14giờ0, ngày8/7/2015

Giá hồ sơ: 300.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 24/6/2015 Đến 9giờ30, ngày14/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 17/6/2015 Đến 14giờ0, ngày8/7/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/6/2015 Đến 9giờ0, ngày14/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 24/6/2015 Đến 9giờ0, ngày14/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/6/2015 Đến 15giờ0, ngày9/7/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/6/2015 Đến 15giờ0, ngày7/7/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 16/6/2015 Đến 15giờ0, ngày7/7/2015

Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 18/5/2015 Đến 9giờ0, ngày7/7/2015

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857