THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:24/03/2017 9:00:00 SA đến 13/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ ngày:24/03/2017 9:00:00 SA đến 13/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 100.000 đồng

Bên mời thầu: Trung tâm An toàn

Thời gian bán HSMT từ ngày:23/03/2017 8:00:00 SA đến 04/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 100000

Bên mời thầu: XN Khí
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857