THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:10/03/2017 8:00:00 SA đến 30/03/2017 2:00:00 CH

Giá hồ sơ: 200.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ ngày:23/03/2017 8:00:00 SA đến 05/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ ngày:24/03/2017 8:00:00 SA đến 07/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian bán HSMT từ ngày:21/03/2017 8:00:00 SA đến 28/03/2017 2:00:00 CH

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857