THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:24/01/2017 8:00:00 SA đến 21/02/2017 2:00:00 CH

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: Viện NCKH và TK

Thời gian bán HSMT từ ngày:03/01/2017 8:00:00 SA đến 24/01/2017 2:00:00 CH

Giá hồ sơ: Miễn phí

Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857