THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:03/04/2017 8:00:00 SA đến 18/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ ngày:03/04/2017 8:00:00 SA đến 18/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ ngày:30/03/2017 8:00:00 SA đến 13/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000 vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ ngày:30/03/2017 8:00:00 SA đến 18/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ ngày:24/03/2017 8:00:00 SA đến 12/04/2017 8:30:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ ngày:13/03/2017 8:00:00 SA đến 28/03/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL

Thời gian bán HSMT từ ngày:13/03/2017 8:00:00 SA đến 28/03/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857