THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:06/06/2017 8:00:00 SA đến 21/02/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000vnđ

Bên mời thầu: Trung tâm CNTT và LL
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857