THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:12/01/2017 8:00:00 SA đến 28/02/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857