THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:24/01/2017 8:00:00 SA đến 10/02/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 100.000 đồng /1 bộ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857