THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:29/03/2017 8:00:00 SA đến 12/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 100.000 VND/set

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ ngày:16/03/2017 8:00:00 SA đến 29/03/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 100.000 VND/set

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian bán HSMT từ ngày:23/03/2017 8:00:00 SA đến 04/04/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 50.000 VNĐ

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857