THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thời gian bán HSMT từ ngày:27/03/2017 8:00:00 SA đến 08/05/2017 8:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000 VND

Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian bán HSMT từ ngày:20/03/2017 8:00:00 SA đến 30/03/2017 9:00:00 SA

Giá hồ sơ: 500.000 vnd

Bên mời thầu: XN Vận tải biển
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857