THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

ĐTRR. Mua dung dịch tẩy rửa cặn cho giàn khoan.

Chi tiết:

ĐTRR. Mua dung dịch tẩy rửa cặn cho giàn khoan.
XNK&SG - 0276/13

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 26/7/2013 Đến 9giờ0, ngày8/8/2013

Giá hồ sơ: 100.000 VND/set

Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu: DTRR Trong nuoc
Bên mời thầu: Xí nghiệp Khoan

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 8/8/2013

Thời gian mở thầu:9giờ0, ngày 8/8/2013

Mua theo thông lệ

Ngày cập nhật: 15giờ10, ngày 24/7/2013
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857