THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Cung cấp dịch vụ cấp chứng chỉ phù hợp cho bộ trao đổi nhiệt bởi đăng kiểm quốc tế (CĐ-086/16)

Chi tiết:

XN Cơ điện - Vietsovpetro (XNCĐ) - Tên gói thầu: Cung cấpdịch vụ cấp chứng chỉ phù hợp cho bộ trao đổi nhiệt bởi đăng kiểm quốc tế (CĐ-086/16) - Nguồn tài chính: kế hoạch tự mua sắm của XNCĐ - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - Nhà thầu mua HSMT bằng cách thanh toán qua ngân hàng và tải HSMT tại trang http://tender.vietsov.com.vn hoặc nhận HSMT tại Phòng Kế toán -XNCĐ - Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 VNĐ, hình thức bảo đảm : qua ngân hàng - HSDT sẽ được mở công khai vào 15h ngày 24 tháng 01 năm 2017 tại XNCĐ. Kính mời đại diện các nhà thầu tham gia mở thầu

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 3/1/2017 Đến 14giờ0, ngày24/1/2017

Giá hồ sơ: Miễn phí

Người liên hệ: Người liên hệ: Ms Trần Minh Hà - Phòng TMVT . Email: hatm.me@vietsov.com.vn Tel: 064.3838662 - Ex: 5933
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 24/1/2017

Thời gian mở thầu:9giờ0, ngày 24/1/2017

Ngày cập nhật: 8giờ41, ngày 30/12/2016
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857