THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Hủy vật liệu nổ công nghiệp kém phẩm chất”-Theo đơn hàng số DVL-075/16/VT

Chi tiết:

Tên bên mời thầu: XN Địa vật lý giếng khoan-Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại: 064.3839871 Ext 3488 Fax :064.3839857 E-mail: thangdv.fg@vietsov.com.vn Mã số thuế : 3500102414 - Tên gói thầu: Mua ” Hủy vật liệu nổ công nghiệp kém phẩm chất”-Theo đơn hàng số DVL-075/16/VT - Loại gói thầu: Xây lắp Mua sắm hàng hóa Phi tư vấn Hỗn hợp - Giá gói thầu: 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu ngàn đồng chẵn) - Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển và hủy vật liệu nổ công nghiệp kém phẩm chất. - Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 1. Tên dự án: Lô 091 2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro năm 2017 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 08h00 ngày 28 tháng 12 năm 2016 đến 09h00 ngày 18 tháng 01 năm 2017 trong giờ hành chính. 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng KTKH-TMDV (Tầng 4) Văn phòng XN Địa vật lý giếng khoan-số 65/1, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu; ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 8692 gặp Ms Trang, email: tranglh.fg@vietsov.com.vn (mời các nhà thầu xem thêm chi tiết về thông báo mời thầu tại trang web http://tender.vietsov.com.vn). 7. Giá bán 01 bộ HSMT : 400.000 VNĐ (Bốn trăm ngàn đồng chẵn) 8. Bảo lãnh dự thầu : 4.000.000 VNĐ (Bốn triệu đồng chẵn). Hình thức của bảo lãnh dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng Việt Nam hoặc chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 9. Thời điểm đóng thầu : 09h00 ngày 18 tháng 01 năm 2017 10. Thời điểm mở thầu : 09h00 ngày 18 tháng 01 năm 2017

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 28/12/2016 Đến 9giờ0, ngày18/1/2017

Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ

Người liên hệ: Trang-8692 Tranglh.fg@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Bên mời thầu: XN Địa Vật lý Giếng khoan

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 18/1/2017

Thời gian mở thầu:9giờ0, ngày 18/1/2017

Nhà thầu đóng tiền mua hồ sơ và bảo lãnh dự thầu tại P.Kế toán của XN (không thu thêm phí).Trường hợp nhà thầu ở xa có thể làm ủy nhiệm chi và gửi phiếu scan vào email để nhận hồ sơ.

Ngày cập nhật: 10giờ39, ngày 4/1/2017
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857