THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu - Gói thầu : "“Hàng rào xung quanh nhà làm việc Xí nghiệp Khai thác và Xí nghiệp Cơ điện – Vietsovpetro” – QĐ-1104/16-KT1-NTK (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Chi tiết:

1. Tên gói thầu: “Hàng rào xung quanh nhà làm việc Xí nghiệp Khai thác và Xí nghiệp Cơ điện – Vietsovpetro” – QĐ-1104/16-KT1-NTK (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu: “Hàng rào xung quanh nhà làm việc Xí nghiệp Khai thác và Xí nghiệp Cơ điện – Vietsovpetro”. - Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến trong vòng 3,0 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): không. 3. Nguồn vốn: - Phụ lục 22.2, tài liệu Hội đồng XLV Vietsovpetro – Mục 03.05.02.01.00: Sửa chữa, cải tạo và xây dựng nhỏ các công trình bờ; - Mục A.5 – Danh mục các công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa và cải tạo năm 2016 đã được Tổng Giám đốc Vietsovpetro phê duyệt ngày 16/2/2016; 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn - Một túi hồ sơ. 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 1 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 6 tháng 2 năm 2017 (HSMT được bán trong giờ hành chính). 7. Địa điểm phát hành HSMT: - Tầng 12 - Tòa nhà Bộ máy điều hành Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, - Điện thoại: (064) 3 839 871 – 22.93; Fax: (064) 3 839 857, - Email: kiennt.hq@vietsov.com.vn  Địa chỉ nộp HSDT: Phòng tiếp nhận HSDT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu. 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ). - Hình thức thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro như sau: + Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. + Số tài khoản: 008.100.000001.1, Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương, chi nhánh Vũng Tàu. + Nội dung chuyển khoản: Nộp tiền mua HSMT gói thầu: “Hàng rào xung quanh nhà làm việc Xí nghiệp Khai thác và Xí nghiệp Cơ điện – Vietsovpetro” – QĐ-1104/16-KT1-NTK. 9. Bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 6.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ ngày đóng thầu. - Hình thức bảo đảm: theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành theo mẫu của hồ sơ mời thầu (chi tiết xem phần Chỉ dẫn nhà thầu trong HSMT). 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, thứ 2, ngày 6 tháng 2 năm 2017. 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, thứ 2, ngày 6 tháng 2 năm 2017. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở tại Phòng tiếp nhận HSDT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Thời gian bán HSMT từ :9giờ0, ngày 16/1/2017 Đến 9giờ0, ngày6/2/2017

Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/bộ)

Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên, Điện thoại: (064) 3 839 871 – 22.93;
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Bên mời thầu: XNLD Vietsovpetro

Thời gian đóng thầu:9giờ0, ngày 6/2/2017

Thời gian mở thầu:9giờ30, ngày 6/2/2017

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Ngày cập nhật: 17giờ22, ngày 10/1/2017
VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857