THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thi công xây dựng "Nhà để xe tại khu vực cảng Vietsovpetro"

Chi tiết:

Tên bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng "Nhà để xe tại khu vực cảng Vietsovpetro"
- Nguồn vốn: Nguồn vốn để lại cho sản xuất sản xuất của LDVN Vietsovpetro
- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ ngày 30 tháng 07 năm 2012 đến 15 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2012 trong giờ hành chính
- Địa điểm bán HSMT: Phòng Thương mại và Dịch vụ - Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu; ĐT: 064.3839871 - Máy lẻ: 8603
Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam), nộp qua Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Vũng Tàu - Số TK: 790.790.129.323.0008.1
- Địa chỉ nhận HSDT: Thư ký Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2012
- Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 VNĐ (Hai mươi sáu triệu đồng Việt Nam)
- Hình thức của bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngàn hàng
HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 ngày 14/08/2012 tại Phòng kế toán của Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

Thời gian bán HSMT từ :8giờ0, ngày 30/7/2012 Đến 15giờ0, ngày14/8/2012

Giá hồ sơ: 1.000.000 VNĐ

Người liên hệ:
Trần Thành Lộc
ĐT: 064.3839871 - Máy lẻ: 8603
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Bên mời thầu: Xí nghiệp Dịch vụ

Thời gian đóng thầu:15giờ0, ngày 14/8/2012

Thời gian mở thầu:15giờ30, ngày 14/8/2012

Ngày cập nhật: 13giờ41, ngày 18/7/2012

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị "Infor EAM" trên các giàn khai thác dầu khí: ngày (26 Tháng Bảy 2016 9:30:35 SA)

VẬT TƯ Y TẾ QUÝ III NĂM 2016: ngày (26 Tháng Bảy 2016 8:09:43 SA)

Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “SmartMarine 3D” –XN.Xây Lắp, theo đơn hàng số CNTT-021/16/DV: ngày (22 Tháng Bảy 2016 9:29:05 SA)

Phụ tùng cho thiết bị khảo sát giếng (BOP/Single Hydraulic Blowout Preventer, Hay Pulley 7” assembly …) theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-171/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:29:17 SA)

Hóa chất phá nhũ tương theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-169/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:17:05 SA)

Hóa chất phá nhũ tương và Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc (PPD) theo Gói thầu của Vietsovpetro số VT-168/16-TTR: ngày (20 Tháng Bảy 2016 11:00:10 SA)

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống truyền thanh thông báo (MSP-7): ngày (19 Tháng Bảy 2016 3:28:14 CH)

Mua “Trang thiết bị văn phòng”-Theo đơn hàng số DVL-027/16/VT: ngày (19 Tháng Bảy 2016 1:43:57 CH)

Mua “Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bắn mìn”-Theo đơn hàng số DVL-026/16/VT: ngày (19 Tháng Bảy 2016 10:55:40 SA)

Đo độ sâu lập bình đồ và ra thông báo hàng hải vùng nước cảng VSP ĐH XNDV-011/16-DV: ngày (18 Tháng Bảy 2016 3:41:37 CH)

VIETSOVPETRO J.V.
105 Le Loi Street, Vung Tau City Vietnam
Tel: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857