Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Vật tư tiêu hao cho thi công BK21 và các tuyến ống ngầm
    Cập nhật lúc 26/11/2019 8:07:16 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
    Thời gian bán HSMT từ: 29/11/2019 9:00:00 SA đến: 12/12/2019 10:00:00 SA