Sign In

Thông báo đấu thầu

  • thông báo mời thầu: Cáp hàn năm 2017
    Cập nhật lúc 11/10/2017 1:30:05 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
    Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2017 7:00:00 SA đến: 30/10/2017 9:00:00 SA