Sign In

Thông báo đấu thầu

 • XNXL-152/19 Khí công nghiệp 2019-2020
  Cập nhật lúc 15/10/2019 10:56:30 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 2:00:00 CH đến: 29/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Vật tư bổ sung cho mở rộng hệ thống khí Gazlift BK-8/BK-17
  Cập nhật lúc 10/10/2019 7:45:55 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 7:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA
 • XNXL-150/19 Phụ tùng, dụng cụ và vật tư để kiểm tra mối hàn bằng tia Rơnghen
  Cập nhật lúc 03/10/2019 1:49:06 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2019 7:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA