Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư E&I cho Đấu nối đường ống khai thác giếng CT-7X- Cá Tầm
  Cập nhật lúc 09/07/2020 11:06:08 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 15/07/2020 7:00:00 SA đến: 28/07/2020 9:00:00 SA
 • Sơn & Dung môi sửa chữa các công trình biển BK8, BK14, BK15, RC6 năm 2020
  Cập nhật lúc 07/07/2020 8:31:45 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 10/07/2020 10:00:00 SA đến: 24/07/2020 10:00:00 SA
 • Vật tư kho 2020
  Cập nhật lúc 02/07/2020 8:29:43 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 10:00:00 SA đến: 21/07/2020 10:00:00 SA
 • Vật tư sửa chữa hẹ thống phun mưa BK-2
  Cập nhật lúc 01/07/2020 10:01:52 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 10:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA