Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo mời thầu: Thuê Dịch vụ hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị ACFM AMIGO năm 2019
    Cập nhật lúc 15/08/2019 7:45:50 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
    Thời gian bán HSMT từ: 15/08/2019 7:00:00 SA đến: 27/08/2019 9:00:00 SA