Sign In

Thông báo đấu thầu


Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s
requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)

Payment for the Invitation to Bid:
Interested bidders can buy Invitation to Bid with non-refundable cost of VND
500,000.00/set (in word: Five hundred thousand Vietnam Dong/set).
Payment for Invitation to Bid shall be made by Telegraphic Transfer to the
following Vietsovpetro’s account:
Account No. 008.100.000001.1
Beneficiary: Vietsovpetro
VIETCOMBANK, Vung Tau Branch
Please indicate: Bidder Name, payment for Invitation to Bid
Bidding package No. 25-VT-3288/23-KB-DA (package 1)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: Mr. Kanatov Anton
Người liên hệ: 500.000 VND/set
Hình thức đấu thầu: international competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 27/06/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 27/06/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN