Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn thời điểm đóng thầu. Gói thầu DV-335/20-CD, Giám sát, chứng nhận và cấp chứng chỉ các hệ thống đo xuất dầu và “Compact Prover” năm 2020-2021
  Cập nhật lúc 27/10/2020 2:57:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 7:00:00 SA đến: 12/11/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts for elimination of emergency on МСП – Block 09-1 (VSP’s package No. VT-577/20-KT)
  Cập nhật lúc 27/10/2020 9:00:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/10/2020 8:00:00 SA đến: 12/11/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa nhỏ nhà văn phòng làm việc thuộc XN Vận tải biển & CTL – Vietsovpetro” - DV-354/20-PXD-NTK
  Cập nhật lúc 26/10/2020 10:48:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2020 10:00:00 SA đến: 10/11/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng Tổ hợp Tuốc bin máy nén giàn nén lớn cho bảo dưỡng 4K-8K (ĐH VT-565/20-KHI-PACKAGE NO. 02)
  Cập nhật lúc 26/10/2020 9:03:35 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2020 8:00:00 SA đến: 11/11/2020 9:00:00 SA
 • Downhole Completion Equipment for wells TU-11, TU-15, TU-16 Block 04-3 (ITB VT-564-KT)
  Cập nhật lúc 26/10/2020 8:43:51 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2020 9:00:00 SA đến: 25/11/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì các căn hộ theo kế hoạch tháng, quý, năm (2020-2021) – Tiểu khu 2 (Vietsovpetro) - Đơn hàng DV-360/20-DSNO
  Cập nhật lúc 23/10/2020 7:04:01 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2020 9:00:00 SA đến: 16/11/2020 9:00:00 SA
 • Van chặn và Phụ tùng cho hệ thống công nghệ của mỏ NR-ĐM năm 2020 (VT-553/20-KT)
  Cập nhật lúc 22/10/2020 11:30:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 09/11/2020 9:00:00 SA
 • Thiết bị truyền tải và phân phối cho hệ thống điện hợp nhất, lô 09-1 (VT-561/20-KT)
  Cập nhật lúc 22/10/2020 11:10:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 3:00:00 CH đến: 10/11/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian bán HSMT gói Phụ tùng cho thiết bị phục vụ công tác thiết kế / Spare parts for designing equipment (VT-442/20-CD)
  Cập nhật lúc 22/10/2020 10:56:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2020 8:00:00 SA đến: 29/10/2020 9:00:00 SA
 • Mua cần nặng năm 2021 / Drill Collars (VT-566/20-KB)
  Cập nhật lúc 22/10/2020 10:34:59 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 12/11/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts of diesel Yanmar, Caterpillar on UBN Chi Linh (Phụ tùng cho Diesel YANMAR, CAT trên tàu chứa dầu Chí Linh ) under Vietsovpetro’s Package VT-563/20-CD
  Cập nhật lúc 21/10/2020 2:12:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 2:00:00 CH đến: 11/11/2020 9:00:00 SA
 • Hệ thống thông tin liên lạc và giám sát hình anh BK-19 (gói thầu số VT-444/20-CNTT-DA)
  Cập nhật lúc 21/10/2020 11:19:45 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 10:00:00 SA đến: 06/11/2020 2:00:00 CH
 • Cáp thép (lô 09-1) (Đơn hàng VT-570/20-CD)
  Cập nhật lúc 21/10/2020 7:59:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 10/11/2020 9:00:00 SA
 • Nâng cấp hệ thống ép thử thủy lực NKT. Đơn hàng DV-362/20-CD.
  Cập nhật lúc 20/10/2020 4:51:31 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 7:00:00 SA đến: 12/11/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời hạn nộp thầu gói thầu VT-345/20-DVL, cung cấp Phụ tùng cho trạm thử vỉa ghi số, lô 09-1
  Cập nhật lúc 20/10/2020 3:43:17 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 9:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian bán HSMT gói Cung cấp Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng định kì hàng năm cho Cano cao tốc dịch vụ cảng (gói thầu số DV-332/20-XNDV)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:42:23 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2020 3:30:00 CH đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • VT-514/20-KB (Cần khoan năm 2021)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:18:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 01/12/2020 9:00:00 SA
 • Tên gói thầu: Ống, vật tư kết nối, các chi tiết đặc chủng của đường ống cho hệ thống công nghệ và phụ trợ cho BK19 – Lô 09.1 (VT-470/20-XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:11:39 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:50:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư cho mở rộng hệ thống khí Gaslift và Manifold cho BK15 – Lô 09.1(VT-527/20-XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:08:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Downhole Completion Equipment and Spare parts (ITB VT-524/20-KT)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:05:28 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 9:00:00 SA đến: 18/11/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh các giàn tự nâng năm 2020 (gói thầu DV-366/20-KB)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 8:28:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • VT-556/20-XNDV (Phụ tùng cẩu Liebherr LTM 1090)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 4:54:48 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 09/11/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Phụ tùng khóa thủy lực “ Weatherford” và trạm thủy lực cho lô 09-1 ( Gói thầu số VT-568/20-KB)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 4:20:13 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 8:00:00 SA đến: 10/11/2020 9:00:00 SA
 • “Mua Phụ tùng cho cẩu Liebherr, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-522/20-XL-NHT)/ Purchasing Spare parts for crane Liebherr, Block 09.1 (bidding package No. VT-522/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 2:48:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 9:00:00 SA đến: 05/11/2020 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho máy Memory (gói thầu số VT-455/20-DVL)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 10:41:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 10:30:00 SA đến: 03/11/2020 2:00:00 CH
 • Bản quyền công cụ lập trình các ứng dụng phần mềm (gói thầu số VT-440/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 10:39:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 10:30:00 SA đến: 04/11/2020 2:00:00 CH
 • Cung cấp bản quyền phần mềm SolidWorks cho XN Cơ điện (gói thầu số 537/20-CNTT - Mr.Lâm - ext: 2015)
  Cập nhật lúc 16/10/2020 4:32:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 8:00:00 SA đến: 29/10/2020 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu : “Sửa chữa các trụ điện trong khu vực Cảng Vietsovpetro - XN Dịch vụ” – DV-334/20-PXD-NTK
  Cập nhật lúc 15/10/2020 10:30:53 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 10:25:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho máy nén khí Atlascopco, lô 09-1 (VT-554/20-KT)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 9:37:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • “Mua Khí kỹ thuật năm 2020, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-483/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 14/10/2020 1:41:32 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 9:00:00 SA đến: 29/10/2020 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho hệ thống Gas Booster –RP-3 (ĐH VT-552/20-KT)
  Cập nhật lúc 14/10/2020 9:07:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • LED lamps for installation in offshore luminaires under Vietsovpetro’s Package VT-546/20-KT
  Cập nhật lúc 13/10/2020 2:33:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 2:30:00 CH đến: 03/11/2020 10:00:00 SA
 • Cung cấp dịch vụ Sửa chữa phục hồi cấp tàu Thiên Ưng 01 năm 2020 (gói thầu số DV-339/20-VTB)
  Cập nhật lúc 13/10/2020 2:30:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2020 8:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng nồi hơi Aalborg (gói thầu VT-555/20-KT)
  Cập nhật lúc 13/10/2020 8:13:33 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 9:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa class tàu Sao Mai-02 (gói thầu VT-538/20-VTB)
  Cập nhật lúc 13/10/2020 8:04:52 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu "Cung cấp bản quyền phần mềm Sharepoint" (VT-378/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 3:43:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2020 9:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA
 • VT-484/20-KB (Phụ tùng cho búa khoan nam 2020)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 10:15:29 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 8:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • VT-489/20-KB (đầu nối cho cần khoan)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 10:13:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 8:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • VT-441/20-KB (choòng khoan nam 2021 cho Lô 09-1)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 10:10:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2020 8:00:00 SA đến: 05/11/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Hóa phẩm cho khoan và sửa giếng năm 2020 và Quý I năm 2021 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-540/20-KB)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 7:59:04 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Supply of Spare parts to repair drilling and mining equipment for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-491/20-CD)
  Cập nhật lúc 09/10/2020 8:07:52 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm phân tích vận chuyển neo chằng kết cấu «MOSES” tại Xí nghiệp XL công trình biển (DV-287/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 09/10/2020 7:36:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2020 9:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Chemicals for treatment of sea water (ITB No. VT-512/20-KT)
  Cập nhật lúc 07/10/2020 4:14:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2020 9:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts for repair of electrical and automation part of FSO “Vietsovpetro-02” – Inquiry No. VT-505/20-KT
  Cập nhật lúc 06/10/2020 2:09:59 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 7:15:00 SA đến: 06/11/2020 9:00:00 SA
 • Hóa chất xử lý nước duy trì áp suất vỉa năm 2020-2021, lô 09-1 (VT-512/20-KT)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 11:11:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2020 11:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Tổ hợp thiết bị đo khảo sát địa vật lý tổng hợp giếng thân trần qua cầu khoan (VT-510/20-DVL)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 11:11:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2020 9:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho diesel Jcb, Iveco, Ford, Perkins trạm tời XNKT (VT-495/20-CD)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 9:58:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 8:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for Mud Motors for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-497/20-KB)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 7:30:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 8:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ Giám sát, chứng nhận và cấp chứng chỉ các hệ thống đo xuất dầu và “Compact Prover” năm 2020-2021. Đơn hàng DV-335/20-CD
  Cập nhật lúc 05/10/2020 4:39:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 7:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Mua Cap khoan năm 2020 cho Lô 09-1 (VT-425/20-KB)
  Cập nhật lúc 02/10/2020 10:59:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 8:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA