Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thiết bị văn phòng, sinh hoạt và phần mềm (018/22-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 30/06/2022 9:28:58 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2022 9:00:00 SA đến: 19/07/2022 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thuê container làm nhà ở trên giàn DGCP và CCP (016/22/DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 27/06/2022 7:09:16 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 7:05:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thiết bị điện giàn nén nhỏ cho vận hành thường xuyên (KHI-019/22-VT)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 9:17:05 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2022 9:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Van và phụ tùng cho hệ thống công nghệ (Train A- Nhóm II) (010/22/TRAIN A/KHI)
  Cập nhật lúc 24/06/2022 9:15:40 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2022 12:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
 • Hàng hóa phục vụ vận chuyển đi lại cho dự án dịch vụ ngoài năm 2022 (017/22-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 23/06/2022 3:06:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/06/2022 9:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
 • Trang thiết bị văn phòng cho Bộ máy điều hành Vietsovpetro (015/22-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 21/06/2022 4:52:20 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 9:00:00 SA đến: 08/07/2022 9:00:00 SA