Sign In

Thông báo đấu thầu

  • VT-1209/24-KHI-TTH: Vòng bi
    Cập nhật lúc 16/04/2024 8:23:43 SA - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 16/04/2024 8:30:00 SA đến: 02/05/2024 9:00:00 SA
  • Vật tư cho thay cáp cẩu EBI Crane C100-80 (DVN-VT-1201/24-KHI-DA-TTH)
    Cập nhật lúc 15/04/2024 7:20:02 SA - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 15/04/2024 9:00:00 SA đến: 29/04/2024 9:00:00 SA