Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Dịch vụ vận chuyển đi lại cho dự án (29/20-DVN/XNK)
    Cập nhật lúc 20/10/2020 9:44:38 SA - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
  • Khí mẫu chuẩn (VT-519/20-KHI)
    Cập nhật lúc 15/10/2020 1:47:08 CH - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 9:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA