Sign In

Thông báo đấu thầu

  • TBMT - Mua phụ tùng khai thác tàu, đơn hàng VT-3250/23-VTB-TTH
    Cập nhật lúc 20/09/2023 2:03:19 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2023 2:35:00 CH đến: 02/10/2023 10:00:00 SA