Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Mua gỗ làm ván sàn cho Sà Lan VSP-06, đơn hàng VTB-024/20/VT
    Cập nhật lúc 14/10/2020 4:50:16 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 7:30:00 SA đến: 30/10/2020 8:30:00 SA