Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Mua vật tư hộp đen VDR cho các tàu Thiên Ưng 01, Vũng Tàu 05, Vũng Tàu 06, đơn hàng VTB-020/20/VT
  Cập nhật lúc 17/09/2020 4:19:27 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 3:30:00 CH đến: 05/10/2020 8:30:00 SA
 • Mua vật tư phục vụ dự án “Khảo sát đường ống ngầm thu gom khí khu vực mỏ Rồng năm 2020, ĐH: 001/20/MoRong/VTB
  Cập nhật lúc 17/09/2020 10:23:49 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2020 2:00:00 CH đến: 25/09/2020 2:15:00 CH
 • Thông báo mời thầu lại đơn hàng VTB-026/20/DV, v/v “Soạn thảo cập nhật Kế hoạch an ninh tàu biển, trình VR phê duyệt năm 2020 (Thực hiện bộ luật ISPS)”
  Cập nhật lúc 09/09/2020 7:35:02 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 10:00:00 SA đến: 24/09/2020 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu lại đơn hàng VTB-025/20/DV v/v "Cập nhật, soạn thảo, mua sắm bổ sung tài liệu trình đăng kiểm phê duyệt cho các tàu theo công ước SOLAS, MARPOL, bộ luật FSS, LSA… năm 2020”
  Cập nhật lúc 09/09/2020 7:31:27 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 10:00:00 SA đến: 24/09/2020 10:00:00 SA