Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TBMT - Mua mỡ bôi cáp, đơn hàng VT-2082/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 21/06/2024 9:59:03 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 9:45:00 SA đến: 03/07/2024 11:00:00 SA
 • Gia hạn và tiếp tuc phát HSMT: Mua hải đồ và ấn phẩm hàng hải cho đội tàu XN VTB&CTL, đơn hàng VT-1969/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 19/06/2024 12:12:43 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 12:00:00 SA đến: 27/06/2024 10:00:00 SA
 • Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ, Văn phòng, Kho, Xưởng năm 2024, Đơn hàng số: DV-2001/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 13/06/2024 4:50:09 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2024 4:30:00 CH đến: 27/06/2024 10:00:00 SA