Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo mời thầu: " Bản quyền cơ sở dữ liệu" theo đơn hàng CNTT-0017/22
    Cập nhật lúc 30/06/2022 9:21:35 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
    Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2022 4:35:00 CH đến: 14/07/2022 9:30:00 SA