Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Mua vật tư sửa chữa sự cố cho tàu Sai Mai 01, , đơn hàng 021/20/VT
    Cập nhật lúc 17/09/2020 4:24:12 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 4:00:00 CH đến: 01/10/2020 8:30:00 SA
  • Cung cấp dịch vụ Tái chứng nhận chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 và nâng cấp từ OHSAS 18001 lên ISO 45001 cho lô 09-1 (Gói thầu số DV-275/20-CD)
    Cập nhật lúc 27/08/2020 5:59:41 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 31/08/2020 8:00:00 SA đến: 21/09/2020 9:00:00 SA