Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Gói thầu VT-2964/23-KT V/v: "Vật tư điện cho các tàu dầu"
    Cập nhật lúc 21/09/2023 10:59:18 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2023 11:00:00 SA đến: 11/10/2023 9:00:00 SA
  • ĐH VT-2105.23-CĐ-DA Vật tư nâng cấp hệ thống điều khiển PCS.. (Ms.Linh 2248)
    Cập nhật lúc 30/08/2023 3:29:07 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2023 8:00:00 SA đến: 09/10/2023 9:30:00 SA