Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Gói thầu 25-VT-1968/24-KT V/v: "Thiết bị để khảo sát giếng (Lô 04-3)"
    Cập nhật lúc 17/06/2024 9:51:05 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 10:00:00 SA đến: 08/07/2024 9:00:00 SA
  • Gói thầu VT-1911/24-VTB V/v: "Thiết bị trao đổi nhiệt cho các tàu năm 2024"
    Cập nhật lúc 13/06/2024 9:26:31 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2024 9:30:00 SA đến: 03/07/2024 9:00:00 SA