Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn gói thầu DV: 1862/24-TTAT-TTH Xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển axit Xí nghiệp Khai Thác”
  Cập nhật lúc 24/06/2024 2:06:05 CH - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2024 9:00:00 SA đến: 03/07/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-2059/24-TTAT-TTH Chất phân tán xử lý dầu tràn
  Cập nhật lúc 21/06/2024 8:48:34 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 9:00:00 SA đến: 02/07/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu DV-1863/24-TTAT-TTH Xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án Cảng dầu khí Vietsovpetro
  Cập nhật lúc 21/06/2024 8:46:03 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 9:00:00 SA đến: 02/07/2024 9:00:00 SA