Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Cung cấp gỗ xẻ đơn hàng số VT-2057/24-XNDV-TTH
    Cập nhật lúc 18/06/2024 3:32:32 CH - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
    Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 11:05:00 SA đến: 26/06/2024 9:00:00 SA