Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Tổ chức Workshop công tác Com Precom- Dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh
    Cập nhật lúc 14/09/2020 9:21:57 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
    Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2020 10:00:00 SA đến: 22/09/2020 10:00:00 SA