Sign In

Thông báo đấu thầu

  • XNXL-172/22 Vật tư tiêu hao cho công tác thi công chế tạo Subsea Template - Dự án Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí lô 16-1/15
    Cập nhật lúc 28/06/2022 3:09:22 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
    Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2022 11:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA
  • VT-282/22-XL-DA Anodes cho các đường ống ngầm, cáp ngầm đến RC-8
    Cập nhật lúc 23/06/2022 4:00:39 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
    Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 4:00:00 CH đến: 05/07/2022 9:00:00 SA