Sign In

Thông báo đấu thầu

  • VT-2992/23-XL-DA-TTH Vật tư chính cho bình áp lực BK23
    Cập nhật lúc 20/09/2023 2:41:46 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
    Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2023 2:45:00 CH đến: 02/10/2023 9:00:00 SA