Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK18A (VT-330/20-CD-DA)
    Cập nhật lúc 18/09/2020 3:59:32 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
    Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 9:00:00 SA đến: 05/10/2020 2:30:00 CH