Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Dịch vụ cung cấp nhân lực để chế tạo hệ thống ICSS BK22 (CD-163/22-DA)
    Cập nhật lúc 05/12/2022 11:00:17 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
    Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2022 11:00:00 SA đến: 16/12/2022 2:00:00 CH
  • Thuê nhân lực bên ngoài để chế tạo tủ MCC, DPs cho BK22 (CD-162/22-DA)
    Cập nhật lúc 01/12/2022 9:24:35 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
    Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2022 9:30:00 SA đến: 12/12/2022 2:00:00 CH