Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Gói thầu: XNKSG-0222/20- Văn phòng phẩm sử dụng cho tháng 01 và tháng 02 năm 2021
    Cập nhật lúc 27/10/2020 2:54:45 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2020 8:00:00 SA đến: 13/11/2020 9:00:00 SA