Sign In

Thông báo đấu thầu

  • HSMT cho đơn hàng Tời hơi cho thợ trên cao giàn Tam Đảo 05 số VT-3312/23-KB-TTH
    Cập nhật lúc 25/09/2023 8:28:29 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2023 8:30:00 SA đến: 05/10/2023 9:00:00 SA