Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Mời thầu: Mua Phụ tùng tiêu hao cho máy BTXM và Máy Centriguge cho giếng CT-7X lô 09-3/12 gói thầu 0162/20
    Cập nhật lúc 08/09/2020 10:51:54 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2020 8:00:00 SA đến: 25/09/2020 9:00:00 SA
  • Gói thầu XNK&SG-0100/20 Hiệu chỉnh : Phụ tùng tiêu hao để vận hành thiệt bị tàu thuyền giàn Tam Đảo -03 năm 2020
    Cập nhật lúc 07/09/2020 4:22:54 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 24/09/2020 9:00:00 SA