Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Phụ tùng tiêu hao để vận hành thiết bị điện và tự động hóa trên giàn tự nâng TAM ĐAO-01 (ĐẤU THẦU LẠI. Đơn hàng: XNK&SG - 0105/22)
    Cập nhật lúc 17/06/2022 2:42:19 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2022 8:00:00 SA đến: 07/07/2022 9:00:00 SA
  • Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm dung dịch khoan năm 2022 (Đơn hàng: XNK&SG - 0140/22)
    Cập nhật lúc 15/06/2022 2:43:05 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2022 8:00:00 SA đến: 04/07/2022 9:00:00 SA