Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Mua Sắt thép năm 2024 (Đơn hàng số: VT-2218/24-KB-TTH)
  Cập nhật lúc 24/06/2024 2:06:20 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 2:00:00 CH đến: 04/07/2024 10:00:00 SA
 • Mua Máy rửa sàn áp lực cao (Đơn hàng số: VT-2210/24-KB-TTH)
  Cập nhật lúc 24/06/2024 1:45:42 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 2:00:00 CH đến: 04/07/2024 10:00:00 SA
 • Bơm màng cho giàn tự nâng - VT-2092/24-KB-TTH ( Oracle: XNK&SG-0126/24)
  Cập nhật lúc 20/06/2024 5:12:01 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 10:15:00 SA đến: 28/06/2024 11:00:00 SA