Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TBMT gói thầu VT-034/22-DA/FPSO "Vật tư tiêu hao - MSR-4307+4353+4413 phục vụ vận hành tàu FPSO-AMD-TGT1 năm 2022"
  Cập nhật lúc 24/05/2022 5:11:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2022 8:00:00 SA đến: 06/06/2022 2:00:00 CH
 • Gia hạn gói thầu 28.XNKT-0024/22 "Trang thiết bị phục vụ commissioning và vận hành ban đầu (Vật tư Electric & Vật tư Instrument CTC-2)"
  Cập nhật lúc 24/05/2022 5:07:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2022 2:00:00 CH đến: 30/05/2022 9:00:00 SA
 • VT-035/22-DA/FPSO-Vật tư điện cho FPSO Armada TGT1, MSR-4467
  Cập nhật lúc 24/05/2022 4:55:34 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2022 4:00:00 CH đến: 07/06/2022 10:00:00 SA
 • Gia hạn TBMT gói thầu số 25.XNKT-0019/22 v/v Vật tư để cải hoán hệ thống flare trên BK-TNG
  Cập nhật lúc 24/05/2022 4:51:27 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2022 5:45:00 CH đến: 03/06/2022 10:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đầu thầu gói thầu VT-038-22-DA-FPSO
  Cập nhật lúc 24/05/2022 4:39:40 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2022 8:00:00 SA đến: 06/06/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu VT-261/22-KT (V/v cung cấp "Phụ tùng cho cẩu MCT, DK400")
  Cập nhật lúc 24/05/2022 3:40:06 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2022 8:00:00 SA đến: 08/06/2022 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói ПДНГ-0261/22 môi chất
  Cập nhật lúc 24/05/2022 8:25:50 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2022 9:00:00 SA đến: 27/05/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 25XNKT-0020/22 v/v Đăng kiểm bộ đo thương mại để cấp chứng chỉ (bộ đo khí & chất lỏng) trên giàn BK-TNG do đơn vị kiểm định nhà nước Việt Nam thực hiện
  Cập nhật lúc 18/05/2022 4:03:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2022 3:50:00 CH đến: 30/05/2022 3:00:00 CH
 • TBMT gói thầu số 25.XNKT-0019/22 v/v Vật tư để cải hoán hệ thống flare trên BK-TNG
  Cập nhật lúc 18/05/2022 2:56:23 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2022 6:00:00 CH đến: 24/05/2022 3:00:00 CH
 • Dịch vụ sửa chữa Bộ giám sát tải (Rated Capacity Indicator) cho cẩu giàn CNV- DV-016/22-DA/CNV
  Cập nhật lúc 18/05/2022 10:19:23 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2022 12:00:00 SA đến: 02/06/2022 10:00:00 SA
 • GIA HẠN: ПДНГ-0235/22 Phụ tùng cho BK và các RC
  Cập nhật lúc 17/05/2022 6:13:46 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/04/2022 8:00:00 SA đến: 24/05/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 25.XNKT-0016/22 (“Vật tư lắp đặt bổ sung đường dập giếng trên BK.TNG")
  Cập nhật lúc 16/05/2022 1:52:05 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/05/2022 8:00:00 SA đến: 30/05/2022 9:00:00 SA
 • TBMT VT-029/22-DA/FPSO Vật tư Tự động hóa cho FPSO Armada TGT1 MSR: 4503-4509-4516-4530-4542
  Cập nhật lúc 15/05/2022 10:05:41 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2022 8:00:00 SA đến: 26/05/2022 9:00:00 SA
 • TBMT gói ПДНГ-0273/22 "Vật tư kết nối cho chương trình làm sạch đường ống ngầm"
  Cập nhật lúc 13/05/2022 12:06:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2022 11:55:00 SA đến: 26/05/2022 3:00:00 CH
 • ПДНГ-0256/22 –Vật tư tiêu hao cho các phòng thí nghiệm trên công trình biển
  Cập nhật lúc 13/05/2022 9:06:57 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2022 8:00:00 SA đến: 24/05/2022 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0260/22 - Điều hòa nhiệt độ cho công trình biển
  Cập nhật lúc 13/05/2022 8:04:33 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2022 8:00:00 SA đến: 30/05/2022 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói ПДНГ-0262/22 Phụ tùng thiết bị lạnh
  Cập nhật lúc 11/05/2022 2:50:25 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/05/2022 8:00:00 SA đến: 26/05/2022 9:00:00 SA