Sign In

Thông báo đấu thầu

 • 25-VT-0191/24-KT-TTH Hóa phẩm Triethylene Glycol (TEG) cho BK-TNG
  Cập nhật lúc 23/02/2024 3:15:24 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/02/2024 8:00:00 SA đến: 04/03/2024 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu VT-0271/24-KT-TTH "Hệ thống ĐHTT cho block nhà ở No2 và Điều hòa lắp mái của BM-1, BM-2 trên MSP-PPD-40.000"
  Cập nhật lúc 21/02/2024 3:13:02 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/02/2024 2:50:00 CH đến: 04/03/2024 10:00:00 SA
 • TBMT gói thầu DVN-VT-0321/24-KT-DA-TTH - Vật tư tiêu hao cho tàu FPSO-AMD-TGT1 (MSR-4621+4641+4861+ 4981+ 4903 +4995+ 5004 +5012+5020 + 5026)
  Cập nhật lúc 20/02/2024 3:21:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2024 2:00:00 CH đến: 01/03/2024 2:00:00 CH
 • 25-VT-0317/24-KT-TTH - Rửa sàn Redox cho BK-TNG
  Cập nhật lúc 20/02/2024 3:02:46 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2024 3:00:00 CH đến: 04/03/2024 9:00:00 SA