Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 06/06/2024 8:00:00 SA đến 26/06/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ
Người liên hệ: Phạm Việt Dũng - Phòng TM BMĐH
Hình thức đấu thầu: International competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 26/06/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 26/06/2024 9:10:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

05/06/2024 3:10:59 CH
Phụ tùng cho thiết bị đầu giếng năm 2024, Lô 09-1 (VT-1925/24-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 06/06/2024 9:00:00 SA đến 26/06/2024 9:00:00 SA

05/06/2024 3:06:27 CH
Phụ tùng cho nồi hơi /Spare parts for PPUa (VT-1833/24-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 06/06/2024 9:00:00 SA đến 26/06/2024 9:00:00 SA

05/06/2024 9:47:18 SA
Gói thầu VT-1834/24-KT V/v: "Thiết bị lấy mẫu sâu dầu khí cao áp và phụ tùng năm 2024"
Thời gian bán HSMT từ : 05/06/2024 10:00:00 SA đến 25/06/2024 9:00:00 SA

05/06/2024 9:46:17 SA
Provision of Drilling fluid services for 05 wells KTN-P9, KTN-P10, KTN-P11, KTN-P1 and KTN-P2, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-DV-1707/24-KB-DA)
Thời gian bán HSMT từ : 05/06/2024 9:15:00 SA đến 11/07/2024 9:00:00 SA


29/05/2024 6:28:49 CH
Provision of Chemicals for cementing of wells KTN-P1, KTN-P2, KTN-P9, KTN-P10 and KTN-P11, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-VT-1420/24-KB-DA)
Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 04/07/2024 9:00:00 SA

29/05/2024 3:19:20 CH
VT-1356/24-KB Spare parts for spider
Thời gian bán HSMT từ : 30/05/2024 8:00:00 SA đến 01/07/2024 9:00:00 SA


27/05/2024 2:51:33 CH
Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA

27/05/2024 2:48:51 CH
Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
Thời gian bán HSMT từ : 28/05/2024 8:00:00 SA đến 27/06/2024 9:00:00 SA