Sign In

Thông báo đấu thầu


​Bid Bond: USD400.00 / VND9,500,000.00

Thời gian bán HSMT từ : 10/11/2023 8:00:00 SA đến 20/12/2023 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500,000.00 VND/SET
Người liên hệ: Hồ Mai Hương ext. 2769
Hình thức đấu thầu: international competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 20/12/2023 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 20/12/2023 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

07/11/2023 8:27:48 SA
Material for safety equipment for BK-23 and modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23 - Block 09.1 (VT-3640/23-XL-DA-TLAT)
Thời gian bán HSMT từ : 01/11/2023 9:00:00 SA đến 11/12/2023 9:00:00 SA

02/11/2023 4:55:57 CH
VT-3576/23-CD Materials to fabricate Portable Chemical Injection Skid for OGPE
Thời gian bán HSMT từ : 03/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA