Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 13/11/2023 4:00:00 CH đến 04/12/2023 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND
Người liên hệ: Mai Thanh Xuân, Phòng Thương mại BMĐH, ĐT: 5129
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 04/12/2023 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 04/12/2023 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

09/11/2023 2:59:27 CH
36-VT-3346/23-XL-DA-HMH (Hot induction bend WHP-KTN & BK15 modification)
Thời gian bán HSMT từ : 10/11/2023 8:00:00 SA đến 20/12/2023 9:00:00 SA

07/11/2023 8:27:48 SA
Material for safety equipment for BK-23 and modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23 - Block 09.1 (VT-3640/23-XL-DA-TLAT)
Thời gian bán HSMT từ : 01/11/2023 9:00:00 SA đến 11/12/2023 9:00:00 SA

02/11/2023 4:55:57 CH
VT-3576/23-CD Materials to fabricate Portable Chemical Injection Skid for OGPE
Thời gian bán HSMT từ : 03/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA