Sign In

Thông báo đấu thầu


​Hệ thống cảnh báo PAGA và Thiết bị thông tin liên lạc cho dự án BK23 và Vật tư cải hoán BK-14/BT-7 để kết nối BK-23 (VT-3550/23-CNTT-DA (LTN))​

Lô 09-1

Thời gian bán HSMT từ : 15/11/2023 9:00:00 SA đến 25/12/2023 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ/Bộ HSMT
Người liên hệ: Ms. Lại Thị Ngọc (Ext: 5077; email: ngoclt.hq@vietsov.com.vn)
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 25/12/2023 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 25/12/2023 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

14/11/2023 8:23:17 SA
Thiết bị và Phụ tùng phục vụ sửa chữa giàn Tam Đảo-05 (đơn hàng VT-3775/23-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 14/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA

13/11/2023 5:10:58 CH
Phụ tùng cho ống mềm để sửa chữa giếng (VT-3529/23-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 13/11/2023 4:00:00 CH đến 04/12/2023 9:00:00 SA

09/11/2023 2:59:27 CH
36-VT-3346/23-XL-DA-HMH (Hot induction bend WHP-KTN & BK15 modification)
Thời gian bán HSMT từ : 10/11/2023 8:00:00 SA đến 20/12/2023 9:00:00 SA

07/11/2023 8:27:48 SA
Material for safety equipment for BK-23 and modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23 - Block 09.1 (VT-3640/23-XL-DA-TLAT)
Thời gian bán HSMT từ : 01/11/2023 9:00:00 SA đến 11/12/2023 9:00:00 SA

02/11/2023 4:55:57 CH
VT-3576/23-CD Materials to fabricate Portable Chemical Injection Skid for OGPE
Thời gian bán HSMT từ : 03/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA