Sign In

Thông báo đấu thầu


​​

Thời gian bán HSMT từ : 15/11/2023 8:00:00 SA đến 25/12/2023 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 500.000 VND
Người liên hệ: Ms Trang (tranglh.fg@vietsov.com.vn) 2676
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 25/12/2023 12:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 25/12/2023 12:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

17/11/2023 8:42:26 SA
Extension VT-3426/23-XL-DA-HMH (Provision of extension of gaslift system and inlet manifold on BK14/BT7)
Thời gian bán HSMT từ : 18/10/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA

16/11/2023 5:09:39 CH
Supplying of Downhole Completion Equipment of Thien Ung Field – Block 04-3
Thời gian bán HSMT từ : 17/11/2023 8:00:00 SA đến 27/12/2023 9:00:00 SA

16/11/2023 9:45:35 SA
Slings, shackles for POC BK-23 (Block 09-1) (VT-3790/23-XL-DA-TLAT)
Thời gian bán HSMT từ : 16/11/2023 9:00:00 SA đến 26/12/2023 9:00:00 SA


14/11/2023 8:23:17 SA
Thiết bị và Phụ tùng phục vụ sửa chữa giàn Tam Đảo-05 (đơn hàng VT-3775/23-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 14/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA

13/11/2023 5:10:58 CH
Phụ tùng cho ống mềm để sửa chữa giếng (VT-3529/23-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 13/11/2023 4:00:00 CH đến 04/12/2023 9:00:00 SA

09/11/2023 2:59:27 CH
36-VT-3346/23-XL-DA-HMH (Hot induction bend WHP-KTN & BK15 modification)
Thời gian bán HSMT từ : 10/11/2023 8:00:00 SA đến 20/12/2023 9:00:00 SA

07/11/2023 8:27:48 SA
Material for safety equipment for BK-23 and modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23 - Block 09.1 (VT-3640/23-XL-DA-TLAT)
Thời gian bán HSMT từ : 01/11/2023 9:00:00 SA đến 11/12/2023 9:00:00 SA

02/11/2023 4:55:57 CH
VT-3576/23-CD Materials to fabricate Portable Chemical Injection Skid for OGPE
Thời gian bán HSMT từ : 03/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA