Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 26/01/2024 10:40:00 SA đến 12/03/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ
Người liên hệ: Phạm Việt Dũng - Phòng TM BMĐH
Hình thức đấu thầu: International competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 12/03/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 12/03/2024 9:10:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN