Sign In

Thông báo đấu thầu


1.     Tên gói thầu: “Thuê tư vấn lập BCKTKT cho các công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa, cải tạo trên bờ năm 2024-2025 của Vietsovpetro" - DV-0118/24-PXD1-NTK (Điện thoại: (0254) 3 839 871 – 22.93, Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên).

  • Gói thầu số: DV-0118/24-PXD1-NTK
  • Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn        
  • Nội dung chính của gói thầu: “Thuê tư vấn lập BCKTKT cho các công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa, cải tạo trên bờ năm 2024-2025 của Vietsovpetro" - DV-0118/24-PXD1-NTK.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến trong vòng 120 ngày (4,0 tháng) kể từ ngày ký hợp đồng.

2.     Số thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia:  IB2400023705

3.     Thời điểm đăng tải TBMT: ngày 30/01/2024

4.     Số báo:     -

5.     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): không.

6.     Nguồn vốn: Lô 09-1, Mục №: 03.05.02.01.00 - Phụ lục 22.2 nguồn tài chính năm 2024 Vietsovpetro.

Chi phí lập BCKTKT các công trình thuộc mục B của Danh mục các công trình bờ xây dựng, sửa chữa và cải hoán nhỏ năm 2024-2025 mục G.II phụ lục 10,10.1,11 của Hội đồng LVI LDVN Vietsovpetro.

7.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng).

8.     Quy trình lựa chọn nhà thầu:      Quy trình ĐTRRTN thông thường qua mạng đấu thầu.

9.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn - Hai túi hồ sơ.

10.  Thời gian phát hành HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: từ ngày 30/01/2024 đến 9g00, thứ 5, ngày 29/02/2024.

11.  Địa chỉ phát hành HSMT trên mạng đấu thầu quốc gia:

http://muasamcong.mpi.gov.vn/ (Gói thầu tư vấn).

12.  Địa chỉ liên hệ:

  • Tầng 12 - Tòa nhà Bộ máy điều hành Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu (Điện thoại: (0254) 3 839 871 – 22.93; Fax: (0254) 3 839 857, Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên),
  • Điện thoại:     (0254) 3 839 871 – 22.93;    Fax: (0254) 3 839 857,
  • Email:            kiennt.hq@vietsov.com.vn

13.  Giá bán 01 bộ HSMT:  nhà thầu tự mua HSMT qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

14.  Bảo đảm dự thầu:

  • Không yêu cầu.

15.  Thời điểm đóng thầu: 9giờ00, thứ 5, ngày 29/02/2024 (thời gian chi tiết theo hệ thống mạng).

16.  Thời điểm mở thầu:  9giờ00, thứ 5, ngày 29/02/2024 (thời gian chi tiết theo hệ thống mạng).
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thời gian bán HSMT từ : 30/01/2024 6:00:00 CH đến 29/02/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: nhà thầu tự mua HSMT qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Người liên hệ: Điện thoại: (0254) 3 839 871 – 22.93; Fax: (0254) 3 839 857, Người liên hệ: Nguyễn Trung Kiên
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng).
Thời gian đóng thầu: 29/02/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 29/02/2024 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

26/01/2024 11:06:56 SA
PROVISION OF CONNECTING MATERIALS FOR PIPELINE PIGGING ACCORDING TO PLAN 2024, BLOCK 09-1 (ITB VT-0201/24-KT-DA-CHH)
Thời gian bán HSMT từ : 26/01/2024 2:00:00 CH đến 08/03/2024 9:00:00 SA