Sign In

Thông báo đấu thầu


​Supplying of Chemicals for drilling and workover in year 2024 for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-0232/24-KB)

Thời gian bán HSMT từ : 16/02/2024 8:00:00 SA đến 07/03/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500,000.00 VND/set
Người liên hệ: Ms. Vân – Ext. 2811
Hình thức đấu thầu: Open international competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 07/03/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 07/03/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN
02/02/2024 7:51:21 CH
VT-4426/23-KB consumable parts for electrical equipment on Jackup Rigs
Thời gian bán HSMT từ : 05/02/2024 8:00:00 SA đến 06/03/2024 9:00:00 SA

01/02/2024 8:34:45 SA
Provision of 12 inch pipe laying barge (đơn hàng DV-4427/23-XL-DA )
Thời gian bán HSMT từ : 01/02/2024 7:40:00 SA đến 19/03/2024 9:00:00 SA
26/01/2024 11:06:56 SA
PROVISION OF CONNECTING MATERIALS FOR PIPELINE PIGGING ACCORDING TO PLAN 2024, BLOCK 09-1 (ITB VT-0201/24-KT-DA-CHH)
Thời gian bán HSMT từ : 26/01/2024 2:00:00 CH đến 08/03/2024 9:00:00 SA