Sign In

Thông báo đấu thầu

 • XNXL-112/21Phụ tùng cho hệ thống an toàn của cần trục năm 2021
  Cập nhật lúc 24/06/2021 4:30:07 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2021 12:00:00 SA đến: 02/07/2021 9:00:00 SA
 • Clohydric HCL (VT-093/21-KT)
  Cập nhật lúc 24/06/2021 3:48:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2021 8:00:00 SA đến: 06/07/2021 9:00:00 SA
 • Electrica Bulk Materials (VT-271/21-XL-DA-NTHT)
  Cập nhật lúc 24/06/2021 3:38:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2021 8:00:00 SA đến: 04/08/2021 9:00:00 SA
 • Extension of Bid Closing Time for supply of Development and pilot testing of technology for determining the pore pressure with cuttings of clay rocks while drilling (Package No. DV-188/21-PDC-MSV)
  Cập nhật lúc 24/06/2021 3:35:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2021 8:00:00 SA đến: 05/07/2021 9:00:00 SA
 • Vệ sinh làm sạch bằng hóa chất và sửa chữa các thiết bị Heat Exchanger T-301 và T-801 (011(HC)/21/DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 24/06/2021 2:34:45 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2021 9:00:00 SA đến: 12/07/2021 9:00:00 SA
 • Dàn tản nhiệt (Radiator) của bộ làm mát cho cẩu CR-16 của Train A trên giàn MKC – 11/21-TRAINA/KHI
  Cập nhật lúc 24/06/2021 9:49:44 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2021 9:00:00 SA đến: 09/07/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thay thế để sửa chữa 03 cẩu Italgru trên Tam Đảo 03 (VT-261/21-CD)
  Cập nhật lúc 24/06/2021 9:30:24 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2021 9:30:00 SA đến: 06/07/2021 2:00:00 CH
 • Supplying of spare parts of top-driver for JU Rig Tam Dao-01 (VSP’s package No. VT-282/21-KB)
  Cập nhật lúc 24/06/2021 8:39:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2021 8:00:00 SA đến: 19/07/2021 9:00:00 SA
 • Mua Đá xanh san lấp năm 2021
  Cập nhật lúc 24/06/2021 7:59:10 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2021 8:00:00 SA đến: 01/07/2021 10:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số 28.XNKT-0022/21: Mua Nitơ lỏng và thuê Tank cho CTU phục vụ công việc làm sạch giếng CT-104, lô 09-3/12 năm 2021
  Cập nhật lúc 23/06/2021 2:52:36 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2021 8:00:00 SA đến: 07/07/2021 2:00:00 CH
 • DV-029/21-DA/FPSO- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hằng năm và 05 năm cho các thiết bị an toàn trên tàu FPSO năm 2021 MSR 4096 Mục B
  Cập nhật lúc 23/06/2021 1:57:02 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2021 2:00:00 CH đến: 05/07/2021 9:00:00 SA
 • Tam Đảo 03 - Dịch vụ SCBD Tổng kiểm tra sau 05 năm hoạt động 03 cẩu boong Italgru - Сáp thép và phụ kiện
  Cập nhật lúc 23/06/2021 1:44:11 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2021 10:00:00 SA đến: 05/07/2021 2:00:00 CH
 • Spare Part for Crane EBI C100-80
  Cập nhật lúc 23/06/2021 11:43:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2021 9:00:00 SA đến: 13/07/2021 9:00:00 SA
 • Mời thầu: Phụ tùng điện - Tự động hóa tiêu hao để vận hành giàn Cửu Long - Gói thầu XNKSG-0126/21
  Cập nhật lúc 23/06/2021 9:35:47 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2021 8:00:00 SA đến: 12/07/2021 9:00:00 SA
 • TBMT Vật tư tiêu hao và dụng cụ để phục vụ việc bơm hoá phẩm vào Tote tank của Ban TSL (số hiệu gói thầu VT-036/21-DA/WHP)
  Cập nhật lúc 23/06/2021 8:47:56 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2021 8:00:00 SA đến: 08/07/2021 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNK&SG-0094/21- Ống mềm và đầu nối cho giàn tự nâng
  Cập nhật lúc 23/06/2021 8:41:09 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2021 8:00:00 SA đến: 12/07/2021 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thuê container làm nhà ở trên giàn Rồng (021/21/DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 22/06/2021 10:36:57 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2021 12:00:00 SA đến: 05/07/2021 9:00:00 SA
 • TBMT cung cấp “Vật tư phụ tùng bảo dưỡng sửa chữa Cẩu và thiết bị Cơ khí giàn CNV” - Gói thầu số VT-038/21-DA/CNV
  Cập nhật lúc 22/06/2021 10:26:36 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2021 8:00:00 SA đến: 06/07/2021 10:00:00 SA
 • TBMT cung cấp “Vật tư Điện kết nối bơm chìm trên giàn RC2 &MSP10 ” - Gói thầu số ПДНГ-0275/21
  Cập nhật lúc 22/06/2021 10:23:40 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2021 8:00:00 SA đến: 05/07/2021 10:00:00 SA
 • Hệ thống lubricator làm kín đầu giếng (VT-259/21-KT-ĐHT, Mr.Thái - 2809)
  Cập nhật lúc 22/06/2021 10:04:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2021 9:00:00 SA đến: 13/07/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thầu gói KHI-016/21-VT
  Cập nhật lúc 22/06/2021 10:01:02 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 11/06/2021 9:00:00 SA đến: 29/06/2021 9:00:00 SA
 • VT Khám nghiệm cẩu trên CTB (CD-069/21)
  Cập nhật lúc 22/06/2021 7:04:42 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2021 8:00:00 SA đến: 05/07/2021 2:00:00 CH
 • Dịch vụ Tổ chức khoá đào tạo cấp chứng chỉ sửa chữa bộ làm kín cơ khí cho các bơm ly tâm (02-21/DVN-ĐTCĐ)
  Cập nhật lúc 22/06/2021 7:02:22 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2021 4:00:00 CH đến: 30/06/2021 2:00:00 CH
 • Đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015 cho các đơn vị cơ sở của Vietsovpetro
  Cập nhật lúc 21/06/2021 3:55:23 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2021 8:00:00 SA đến: 06/07/2021 8:00:00 SA
 • Gói thầu: Vật tư làm sạch bề mặt kim loại (đá mài, đá cắt…) năm 2021
  Cập nhật lúc 21/06/2021 8:41:05 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2021 9:00:00 SA đến: 28/06/2021 10:00:00 SA
 • Mua đầu nối nhanh cho đường cấp/ nhận dầu và nước năm 2021, đơn hàng VTB-021/21/VT
  Cập nhật lúc 20/06/2021 11:29:12 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 10:00:00 SA đến: 30/06/2021 10:00:00 SA
 • Dịch vụ đóng gói tủ WHCP giàn MSP5 (CD-072/21-DA)
  Cập nhật lúc 18/06/2021 4:01:16 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 4:00:00 CH đến: 25/06/2021 4:00:00 CH
 • 28.XNKT-0018/21 – Phụ tùng cho PPU xử lý paraffin các giếng.
  Cập nhật lúc 18/06/2021 10:28:48 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 8:00:00 SA đến: 29/06/2021 2:00:00 CH
 • Phụ tùng, thiết bị cơ khí cho hệ thống bơm công nghệ phục vụ khí về bờ (002/21/BBCL/KHI)
  Cập nhật lúc 17/06/2021 4:51:53 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2021 9:00:00 SA đến: 08/07/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu Dịch vụ Tổ chức khoá đào tạo đo chiều dày kết cấu thân tàu biển (01-21/DVN-ĐTCĐ)
  Cập nhật lúc 17/06/2021 3:19:53 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 09/06/2021 2:00:00 CH đến: 25/06/2021 2:00:00 CH
 • Phụ tùng sửa chữa tại bến các tàu XN Vận Tải Biển (CD-074/21)
  Cập nhật lúc 17/06/2021 3:17:33 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2021 3:00:00 CH đến: 28/06/2021 2:00:00 CH
 • Dịch vụ “Kiểm định và cấp chứng chỉ cho container chuyển hàng, thiết bị nâng tải” đơn hàng số DVL-046/21/DV
  Cập nhật lúc 16/06/2021 3:13:20 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 8:00:00 SA đến: 29/06/2021 9:00:00 SA
 • Provision of gearbox for the centrifuge MDE-4546 on cuu long jackup rig (VSP’s package No. VT-273/21-KB)
  Cập nhật lúc 16/06/2021 10:59:49 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 8:00:00 SA đến: 08/07/2021 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu XNKSG-0133/21- Sửa chữa các thiết bị điện tử
  Cập nhật lúc 16/06/2021 10:44:13 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2021 8:00:00 SA đến: 05/07/2021 9:00:00 SA
 • Dịch vụ “Sửa chữa bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ” Theo đơn hàng số DVL-039/21/DV
  Cập nhật lúc 16/06/2021 9:43:16 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 8:00:00 SA đến: 29/06/2021 9:00:00 SA
 • Provision of Instrument replacement parts for overhaul of CCP Platform, Block 09-1 (ĐH VT-265/21-KHI-VNNQ)
  Cập nhật lúc 15/06/2021 4:47:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/06/2021 8:00:00 SA đến: 01/07/2021 9:00:00 SA
 • Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị thông tin liên lạc-Dịch vụ cung cấp nhân lực để bảo dưỡng hệ thống truyền thanh thông báo GAI-TRONICS, TOA và ZENITEL(CD-077/21)
  Cập nhật lúc 15/06/2021 2:58:57 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/06/2021 2:55:00 CH đến: 28/06/2021 2:00:00 CH
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo (KHI-017/21-VT)
  Cập nhật lúc 15/06/2021 9:00:26 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 9:00:00 SA đến: 30/06/2021 9:00:00 SA
 • VT-253/21 (Đầu nối cho bộ khoan cụ nằm 2021)
  Cập nhật lúc 15/06/2021 7:42:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/06/2021 8:00:00 SA đến: 06/07/2021 12:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Gói thầu số DV-199/21-DSNO-HTTH, dịch vụ lắp đặt hệ thống đèn báo không cho tòa nhà HH1, lô 09-1
  Cập nhật lúc 14/06/2021 11:18:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2021 9:00:00 SA đến: 25/06/2021 9:00:00 SA
 • VT-257/21-CNTT (HMH) Cáp, hố cáp và vật tư khác để thay thế hệ thống cáp
  Cập nhật lúc 14/06/2021 10:24:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 8:00:00 SA đến: 05/07/2021 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/010/21-DV
  Cập nhật lúc 14/06/2021 9:34:07 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 8:00:00 SA đến: 28/06/2021 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu mua: Sắt thép - Gói thầu XNKSG-129/21
  Cập nhật lúc 14/06/2021 9:06:15 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 8:00:00 SA đến: 01/07/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư điện và Tự động hóa (E&I) giàn DGCP (020/21/DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 14/06/2021 8:23:23 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 16/06/2021 9:00:00 SA đến: 28/06/2021 9:00:00 SA
 • Cung cấp, lắp đặt và kết nối hệ thống VSAT cho các tàu dịch vụ
  Cập nhật lúc 11/06/2021 5:38:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2021 8:00:00 SA đến: 29/06/2021 9:00:00 SA
 • Dịch vụ ''Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường"
  Cập nhật lúc 11/06/2021 4:48:22 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2021 12:00:00 SA đến: 29/06/2021 12:00:00 SA
 • Provision of drill pipes (VSP’s package No. VT-268/21-KB)
  Cập nhật lúc 10/06/2021 4:05:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2021 8:00:00 SA đến: 26/07/2021 9:00:00 SA
 • “Mua thép đen cho XN Vận Tải Biển & CTL năm 2021, đơn hàng số VTB-020/21/VT
  Cập nhật lúc 10/06/2021 2:25:05 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 11/06/2021 7:30:00 SA đến: 28/06/2021 8:30:00 SA
 • Phụ tùng tổ hợp tuốc bin- máy nén giàn nén lớn cho bảo dưỡng 4K-8K (50% PVG) (VT-255/21-KHI-LM)
  Cập nhật lúc 10/06/2021 8:43:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2021 9:00:00 SA đến: 30/06/2021 9:00:00 SA
 • Field Instrument and Fire & Gas Device - Block 09-3/12 (VSP’s Invitation for Bid No. VT-237/21-XL-DA-VNNQ)
  Cập nhật lúc 09/06/2021 3:13:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/06/2021 8:00:00 SA đến: 20/07/2021 9:00:00 SA
 • DV-216/21-NIPI-MSV (Development of time standards for the mail and additional operations performed within well construction, its monitoring and optimization)
  Cập nhật lúc 09/06/2021 2:53:32 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/06/2021 8:00:00 SA đến: 15/07/2021 9:00:00 SA
 • Văn phòng phẩm, dụng cụ sinh hoạt đời sống (19/21-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 09/06/2021 8:38:07 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 15/06/2021 9:00:00 SA đến: 25/06/2021 9:00:00 SA
 • Repair-insulation works (RIW) in Bach Ho wells without retrieving the downhole equipment for Block 09-1 (ITB No. DV-219/21-KT-TTR) - Thực hiện ngăn cách nước bằng công nghệ “Cement Basket”
  Cập nhật lúc 07/06/2021 1:54:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/06/2021 8:00:00 SA đến: 28/06/2021 10:00:00 SA
 • Purchasing Crane 8 tons for Project RC10, Block 09.1 (bidding package No. VT-209/21-XL-DA-NHT, Commercial department of Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 27/05/2021 2:23:12 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2021 9:00:00 SA đến: 08/07/2021 2:00:00 CH
 • Primary Structural Materials for Jacket, Pile & Topside (Steel Plate & Steel Pipe) - Vật tư kết cấu chính cho chân đế, cọc và ống chủ của khối thượng tầng , Block 09-3/12 (Section VT-172/21-XL-TTR) (Ext: 2037)
  Cập nhật lúc 26/05/2021 9:49:45 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2021 5:05:00 CH đến: 05/07/2021 10:00:00 SA
 • Purchasing Steel pipes for linepipe RC10-RCRB1, Block 09.1 (bidding package No. VT-206/21-XL-DA-NHT, Commercial department of Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2342, Thainh.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 24/05/2021 1:55:49 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2021 3:00:00 CH đến: 06/07/2021 2:00:00 CH