Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp “Phụ tùng cho bơm các loại " - Gói thầu số KT-110/19-VT

Chi tiết xem tại đây: TBMT_KT-110-19-VT.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 11/09/2019 8:00:00 SA đến 25/09/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: năm trăm ngàn đồng)
Người liên hệ: Mrs. Lành (Email : lanhkt.pt@vietsov.com.vn); Điện thoại 0254-3839871/3838662 – Ext. 5768
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 25/09/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 25/09/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác